Název: Stres u vybraných složek integrovaného záchranného systému
Další názvy: Stress in selected elements of the integrated rescue system
Autoři: Budačová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3658
Klíčová slova: Stres;stresory;duševní zdraví;integrovaný záchranný systém;zdravotnický záchranář
Klíčová slova v dalším jazyce: Stress;stress factors;mental health;Integrated rescue system;medical rescuer
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá stresovou zátěží pracovníků integrovaného záchranného systému, konkrétně zdravotnických záchranářů. V práci jsou objasněny základní termíny z oblasti stresu. Charakterizován je také integrovaný záchranný systém, přičemž zvýšená pozornost je věnována zdravotnické záchranné službě. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření u vzorku zdravotnických záchranářů. Výsledkem výzkumu je zmapování stresové zátěže, která na zdravotnické záchranáře působí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with stress in the workers of the Integrated rescue system, especially the medical rescue workers. In this paper, special terms of stress are clarified. The Integrated rescue system is also characterized in this paper; special attention is paid to the Medical rescue service. The practical part is based on a questionnaire investigating a sample of medical workers. The investigation aimed to plot the stress factors under influence of which the rescuers are.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Budacova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budacova - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce345,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budacova - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce314,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Budacova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.