Title: Zajištění bezpečnosti ČR (z pohledu HZS ČR)
Other Titles: Ensuring security of the Czech Republic (from view of the Fire Rescue Service)
Authors: Vavera, František
Citation: PAVEC, M., HIRMAN, M., SOUKUP, R., HAMÁČEK, A. The testing of brass solderability for hybrid sewing thread. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36590
ISSN: 2533-736X
Keywords: vnitřní bezpečnost;subjekty vnitřní bezpečnosti;Hasičský záchranný sbor
Keywords in different language: internal security;internal security subjects;Fire Rescue Service
Abstract: Článek se zabývá rolí Hasičského záchranného sboru ČR při zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky. Nejprve stručně nastiňuje pojem vnitřní bezpečnosti jako takový a definuje její atributy. Dále vymezuje jednotlivé orgány vnitřní bezpečnosti (vláda, Bezpečnostní rada státu, veřejné sbory a další subjekty) . Podrobně se pak věnuje Hasičskému záchrannému sboru, který je jediným neozbrojeným veřejným sborem v České republice.
Abstract in different language: The article deals with the role of the Fire Rescue Service of the Czech Republic in ensuring the internal security of the Czech Republic. First, it briefly outlines the concept of internal security as such and defines its attributes. It also defines individual internal security bodies (government, State Security Council, public corps and other entities). Then it deals in detail with the Fire Rescue Service, which is the only unarmed public corps in the Czech Republic.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Právnické listy 1_2019.pdf4,97 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD