Title: Renovatio imperii Oty III.: návrat k organizačním a právním základům římské říše?
Other Titles: Renovatio imperii of Otto III: return to organizational and legal bases of the Roman Empire?
Authors: Vladár, Vojtech
Suchánek, Drahomír
Citation: SUCHÁNEK, D. Renovatio imperii Oty III.: návrat k organizačním a právním základům římské říše?. In: Vladár, V. Právne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou a umením“, ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. – 21. septembra 2018. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave, 2018.. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 51-61. ISBN 978-80-8168-990-1.
Issue Date: 2018
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36679
ISBN: 978-80-8168-990-1
Keywords: Renovatio imperii;Ota III.;Římská říše;středověk
Keywords in different language: Renovatio imperii;Otto III;Roman Empire;medieval
Abstract: Příspěvek se zaměřuje na myšlenku obnovy římského císařství (Renovatio imperii Romanorum) v období vlády císaře Oty III. ze saské dynastie. Zamýšlí se nad inspiračními vzory koncepce a na základě dostupných pramenů i historicko-právního diskurzu analyzuje hlavní prvky a možnosti recepce římské myšlenky v realitě končícího prvního milénia.
The paper focuses on the idea of restoring the Roman Empire (Renovatio imperii Romanorum) during the reign of Emperor Otto III of the Saxon dynasty. It reflects on the inspirational patterns of the concept and on the basis of available sources and historical-legal discourse analyzes the main elements and possibilities of reception of the Roman idea in the reality of the ending of the first millennium.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Suchanek.pdf584,27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD