Název: Efektivní učení jako součást psychického zdraví
Další názvy: Effective Learning as Part of Mental Health
Autoři: Šperlová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3668
Klíčová slova: efektivní učení;psychické zdraví;duševní hygiena;ergonomické podmínky
Klíčová slova v dalším jazyce: effective learning;mental health;mental hygiene;ergonomic conditions
Abstrakt: Bakalářská práce objasňuje význam efektivního učení pro studenty vysokých škol a efektivity pro život vůbec. Je sestavena z části teoretické a výzkumné. Teoretická část se skládá z pěti kapitol. První kapitola vysvětluje pojem zdraví a vymezuje zdraví fyzické a duševní. Druhá kapitola má svoji podstatu v objasnění pojmu učení a popisuje jednotlivé druhy učení. Tyto dvě kapitoly tvoří základní podklad pro zpracování daného tématu. Třetí kapitola pojednává o problematice duševní hygieny vysokoškolských studentů. Čtvrtá kapitola věnuje pozornost oblastem, kterými se dá ovlivnit efektivita života. Pátá kapitola se zabývá otázkou jak efektivně studovat. Vysvětluje pojem metakognice, předkládá strategie učení a obecný návod efektivního zapamatování. Výzkumná část ukazuje důležitost efektivního učení pro vysokoškolské studenty a porovnání informovanosti studentů z Pedagogické fakulty a ostatních fakult Západočeské University. Údaje byly získány pomocí dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis enlightens the importance of effective learning for college students and for life in general. This thesis consists of the theoretical part and practical research. The theoretical part consists of five chapters. The first chapter defines what health is and defines the physical and mental health. The second chapter clarifies the concept of learning and describes different types of learning. These two chapters form the theoretical basis for the treatment of the topic. The third chapter deals with problems of mental hygiene of college students. The fourth chapter pays attention to areas which can affect the efficiency of life. The fifth chapter deals with the question of how to study effectively. Explains the concept of metacognition, learning strategies and presents a general guide for efficient remembering. The research shows the importance of effective learning for college students and comparison of the awareness of students of the Faculty of Education and students from other West Bohemian University faculties. Data were collected through the use of a questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Tereza Sperlova.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sperlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sperlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce325,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sperlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce71,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3668

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.