Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAišmanová, Alexandracs
dc.contributor.authorFarkašová, Zuzanacs
dc.contributor.refereeŠámalová, Kateřinacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:35:48Z
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:35:48Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-11cs
dc.identifier48215cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3669
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž každá má své podkapitoly. V první části se můžeme dočíst o tom, co je to stres a stresor, jaké jsou druhy stresu, jeho ovlivňující faktory a projevy. Druhá kapitola je zaměřena na syndrom vyhoření obecně. Najdeme zde teoretické koncepce, rizikové faktory, rizikové profesní skupiny, klinický obraz syndromu vyhoření, jeho fáze a ve stručnosti také prevenci a léčbu. Poslední kapitola teoretické části je blíže zaměřena na zdravotnický personál, a to především na zdravotní sestry a jejich profesní zátěž. Jsou zde rozebírány vztahy na pracovišti, to jaká pracoviště jsou vlastně nejrizikovější a v neposlední řadě duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví. Čtvrtá kapitola je již věnována praktické části. Můžeme se zde seznámit s projektem výzkumu, metodikou, charakteristikou zkoumaného vzorku a stanovenými hypotézami. V páté kapitole se dozvíme výsledky dotazníkového šetření pomocí grafického znázornění a následně pak interpretací výsledků. Poslední kapitola této bakalářské práce je zaměřena na použitou doplňující metodu, tedy rozhovor se staničními sestrami. Celá praktická část zkoumá rozdíly v míře vyhoření zdravotních sester pracujících v oboru psychiatrie s ohledem na faktor lepšícího se stavu pacienta.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectstrescs
dc.subjectstresorycs
dc.subjectdruhy stresucs
dc.subjectprojevy stresucs
dc.subjectsyndrom vyhořenícs
dc.subjectklinický obraz syndromu vyhořenícs
dc.subjectprevence syndromu vyhořenícs
dc.subjectduševní hygienacs
dc.subjectsupervizecs
dc.titleSyndrom vyhoření ve zdravotnické profesics
dc.title.alternativeBurn-out in the Medical Professionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with burn-out in medical profession. The theoretical part is divided into the three main chapters. Each chapter has another smaller chapters. In the first part the reader can find the information about what is stress and what causes it, about kinds of stress, influencing factors and its symptoms. The second chapter focuses on burn-out in general. The reader can find theoretical approaches, dangerous factors, dangerous profession, clinical image of burn-out, stages of burn-out, and briefly also precautions and possible treatments here. The last chapter of this theoretical part deals closely with medical staff, mainly with nurses and their professional strain. The relationships at work, high ? risk working places, mental hygiene and supervision in health care is described here. The fourth chapter already belongs to the practical part or the thesis. The reader can find the project of this research, methods of the research, features of examined people and hypotheses here. In the fifth chapter the results of this questionnaire research are shown by the help of graphs. And then the interpretation of these results appears in this part. The last chapter of this bachelor thesis focuses on additional methods that were used and these are the dialogues with staff nurses. The whole practical part studies differences in extent of burn-outs in case of nurses working in branch of psychiatry considering health of the patient which is getting better.en
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedstressorsen
dc.subject.translatedkinds of stressen
dc.subject.translatedsymptoms of stressen
dc.subject.translatedburnouten
dc.subject.translatedclinical image of burnouten
dc.subject.translatedprecautions of burnouten
dc.subject.translatedmental hygieneen
dc.subject.translatedsupervisionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Farkasova.PDFPlný text práce720,26 kBAdobe PDFView/Open
Farkasova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,78 kBAdobe PDFView/Open
Farkasova - oponent.pdfPosudek oponenta práce228,85 kBAdobe PDFView/Open
Farkasova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.