Název: Obranné mechanismy dlouhodobě hospitalizovaného adolescenta
Další názvy: Defence mechanisms of long-term hospitalised adolenscent (occurrence, frequency and temperament correlation)
Autoři: Gilíková, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Hříchová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3672
Klíčová slova: adolescent;dlouhodobá hospitalizace;extroverze;introverze;neuroticismus;obranný mechanismus
Klíčová slova v dalším jazyce: adolescent;long-term hospitalization;extroversion;introversion;neuroticism;a defense mechanism
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou psychiky dlouhodobě hospitalizovaných adolescentů se zvláštním zřetelem na jejich obranné mechanismy. Teoretická část je složena ze tří kapitol, první popisuje teorii obranných mechanismů, druhá psychický vývoj zdravého adolescenta a třetí psychiku dlouhodobě hospitalizovaných jedinců. Praktická část se zaměřuje na zkoumání výskytu a četnosti různých typů obranných mechanismů a posouzení možných korelací s temperamentem. Pro výzkum je zvolena metoda vlastního dotazníku a Eysenckova osobnostního dotazníku. Výzkum ukazuje, že spektrum obranných mechanismů u dlouhodobě hospitalizovaných adolescentů je velké, přesto se dají nalézt určité společné prvky míry extraverze, popř. neuroticismu a preference obranných mechanismů, a tím částečně predikovat chování pacienta v nemocnici.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the psyche of long-term hospitalized adolescents with special reference to their defense mechanisms. The theoretical part consists of three chapters, the first describes the theory of defense mechanisms, the second, psychological development of healthy adolescent psyche and the third, long-term hospitalized patients. The practical part is focused on examining the occurrence and frequency of different types of defense mechanisms and assessment some possible temperamnt correation. The research method chosen is a self filled questionnaire and the Eysenck Personality Inventory. Research shows that the incidence of defense mechanisms for long-term hospitalized adolescents is high, still we can find some common elements of extraversion or neuroticism and trends of defense mechanisms, and thus can partially predict the behavior of the patient in the hospital.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - A. Gilikova.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gilikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gilikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce271,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gilikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.