Title: Literární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. let
Other Titles: Literary Language vs. Film Speech. In Search of New Views on War and Totalitarism in Czech Culture of the 1960s
Authors: Kučera, Petr
Citation: KUČERA, P. Literární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. let. World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, roč. 11, č. 3, s. 5-16. ISSN 1337-9275.
Issue Date: 2019
Publisher: Slovak academy of Sciences, Institute of World literature
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85077622065
http://hdl.handle.net/11025/36738
ISSN: 1337-9275
Keywords: literární jazyk;filmová řeč;středoevropský kulturní areál;2. světová válka;komunistický režim;česká próza šedesátých let 20. století;nová vlna československého filmu
Keywords in different language: Literary language;film speech;Central European cultural area;World War II;Communist regime;Czech prose of the 1960s;the New Wave of Czechoslowak film
Abstract: Studie analyzuje vybrané aspekty vztahu literárního jazyka a filmové řeči z hlediska literární a filmové estetiky a ve středoevropském kulturním kontextu v období totalitních režimů dvacátého století. Soustřeďuje se na českou prózu šedesátých let a na novou vlnu československého filmu. Próza a filmy českých a slovenských autorů tohoto období jsou spjaty s úsilím o nové umělecké vyjádření, s hledáním nové perspektivy nahlížení na tabuizovaná nebo ideologicky zatížená témata z Druhé světové války a komunistického režimu. Specifická situace československé kultury v 60. letech, kdy byla uvolněna ideologická omezení i v umění, umožnila vznik děl, která nejsou uzavřenou kapitolou literární a filmové historie, ale jsou dodnes inspirativní.
The author of the study analyzes selected issues of literary and film language relations both from the point of view of literary and film aesthetics and in the context of the Central European cultural area during the totalitarian regimes of the twentieth century. She is especially interested in the Czech prose of the 1960s and the new wave of Czechoslovak film. The prose and film of the Czech and Slovak filmmakers of the period are remarkably connected with the efforts for a new artistic expression with the pursuit of a new perspective on taboo or ideologically accentuated themes from World War II and the Communist regime. The specific situation of Czechoslovak culture in the 1960s, when the ideological constraints of art were released, enabled the creation of works that are not a closed chapter in literary and film history, but are still inspiring to this day.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Slovak academy of Sciences, Institute of World literature
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kučera literární jazyk.pdf12,53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD