Title: Poruchy příjmu potravy v adolescenčním věku
Other Titles: Disorders of the Food Reception in the Adolescent Age
Authors: Luhanová, Klára
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3675
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;ortorexie;bigorexie;drunkorexie;prevence
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;orthorexia nervosa;bigorexia;drunkorexia;prevention
Abstract: Tato bakalářská práce s názvem "Poruchy příjmu potravy v adolescenčním věku" se zabývá otázkou poruch příjmu potravy, jejich charakteristikou, etiologií, léčbou i prevencí. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část podává základní obraz onemocnění, věnuje se vymezení poruch příjmu potravy, zabývá se stručnou historii. Dále také popisuje důsledky, které tato onemocnění provází. Zabývá se možnostmi léčby a prevence. Praktickou část představují tři případové studie dívek s anorexií. Kazuistiky ilustrují průběh onemocnění u konkrétních pacientů a ověřují teoretické poznatky z první části práce.
Abstract in different language: This thesis entitled "Eating Disorders in the Adolescent Age" deals with the issue of eating disorders, their characteristics, etiology, treatment and prevention. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part provides a basic picture of the eating disorders, It is also focused on definition of eating disorders and their history. It describes the consequences, that are associated with. It deals with the prevention and treatment options, too. The practical part presents three case studies of girls with anorexia. Case reports illustrate the course of disease in individual patients and verify the theoretical findings from the first part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Luhanova.pdfPlný text práce343,93 kBAdobe PDFView/Open
Luhanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,05 kBAdobe PDFView/Open
Luhanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce307,83 kBAdobe PDFView/Open
Luhanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce83,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.