Název: Poruchy příjmu potravy v adolescenčním věku
Další názvy: Disorders of the Food Reception in the Adolescent Age
Autoři: Luhanová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3675
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;ortorexie;bigorexie;drunkorexie;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;orthorexia nervosa;bigorexia;drunkorexia;prevention
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem "Poruchy příjmu potravy v adolescenčním věku" se zabývá otázkou poruch příjmu potravy, jejich charakteristikou, etiologií, léčbou i prevencí. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část podává základní obraz onemocnění, věnuje se vymezení poruch příjmu potravy, zabývá se stručnou historii. Dále také popisuje důsledky, které tato onemocnění provází. Zabývá se možnostmi léčby a prevence. Praktickou část představují tři případové studie dívek s anorexií. Kazuistiky ilustrují průběh onemocnění u konkrétních pacientů a ověřují teoretické poznatky z první části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis entitled "Eating Disorders in the Adolescent Age" deals with the issue of eating disorders, their characteristics, etiology, treatment and prevention. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part provides a basic picture of the eating disorders, It is also focused on definition of eating disorders and their history. It describes the consequences, that are associated with. It deals with the prevention and treatment options, too. The practical part presents three case studies of girls with anorexia. Case reports illustrate the course of disease in individual patients and verify the theoretical findings from the first part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Luhanova.pdfPlný text práce343,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luhanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luhanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce307,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luhanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce83,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3675

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.