Title: Sharing cities: influence of time banks on urban development
Other Titles: Sdílení měst: vliv časových bank na rozvoj měst
Authors: Šafrová, Dominika
Hejduková, Pavlína
Citation: ŠAFROVÁ, D.., HEJDUKOVÁ, P.. Sharing cities: influence of time banks on urban development. In: 15th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics Mostní, 2019. s. 994-1003. ISBN 978-80-7454-893-2.
Issue Date: 2019
Publisher: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics Mostní
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36832
ISBN: 978-80-7454-893-2
Keywords: Sdílené město;sdílená ekonomika;časová banka;rozvoj;společenství;městský rozvoj
Keywords in different language: Sharing city;sharing economy;time bank;development;community;urban development
Abstract: Města dnes čelí rostoucímu tlaku na ekonomické a ekologické systémy, infrastrukturu a další veřejné statky. Vzhledem k vysokému počtu obyvatel a neustálému vývoji nových technologií se města stávají důležitým střediskem nové oběhové ekonomiky, která je poháněna vznikajícími a dlouhodobými společnými aktivitami. Jednou z forem sdílení ve městech jsou časové banky. Městské časové bankovnictví spočívá v využití času obyvatel na úkoly veřejného zájmu a poskytování civilních zdrojů. Tento článek se zabývá různými a společnými charakteristikami modelu sdílení ekonomiky ve městech s důrazem na časové banky. Hlavním cílem práce je zjistit vliv časových bank na rozvoj měst a zjistit, jaké časové banky do města přinášejí. V článku je použito několik výzkumných metod. Nejprve je použita metoda popisu, následovaná konkrétními příklady a metodou syntézy na konci článku. Hlavními výsledky jsou, že časové banky mohou snížit městské náklady, podporovat podnikatele, rozvíjet znalosti a dovednosti obyvatel a celkově zvyšovat životní úroveň. Data použitá v empirické části práce pocházejí většinou z internetových zdrojů. Konkrétně z webových stránek jednotlivých časových bank.
Nowadays the cities are faced with increasing pressure on economic and ecological systems, infrastructure and other public goods. High population and constantly developing new technology, cities are becoming an important center point for a new circular economy which is driven by emerging and long-standing sharing activities. One form of sharing in the cities is the time banks. Municipal time banking consists of using time of residents for tasks of public interest and provision of civil resources. This paper looks at the different and common characteristics of sharing economy model in the cities with emphasis on time banks. The main aim of the paper is to determine the influence of time banks on urban development and to find out what time banks bring to the city. There are used several research methods in the paper. Firstly, the description method is used, followed by specific examples and the method of synthesis at the end of the paper. The main results are that time banks can reduce urban costs, support entrepreneurs, develop residents’ knowledge and skills and an overall increase in living standards. Data that are used in the empirical part of the paper mostly come from internet resources. Specifically, from the websites of individual time banks.
Rights: Plný text není přístupný.
© Tomas Bata University in Zlín ,Faculty of Management and Economics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Safrova.pdf564,5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD