Title: Selective migration analysis: a case study of the migration of Polish healthcare staff
Other Titles: Selektivní migrační analýza: případové studie migrace polského zdravotnického personálu
Authors: Hejduková, Pavlína
Kureková, Lucie
Citation: HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, L. Selective migration analysis: a case study of the migration of Polish healthcare staff. Modern management review, 2019, roč. 26, č. 4/2019, s. 25-35. ISSN 2300-6366.
Issue Date: 2019
Publisher: Rzeszów University of Technology
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36849
ISSN: 2300-6366
Keywords: Migrace;zdravotnický personál;sestři;lékaři;nedostatek;preference;analýza
Keywords in different language: Migration;healthcare staff;nurses;doctors;shortage;preferences;analysis
Abstract: The migration of healthcare staff is closely linked to globalization and primarily to the lack of healthcare staff in OECD countries, which is becoming alarming. This paper focuses on the issue of the migration of Polish healthcare staff. The goal of the paper is to analyze selective migration flows of Polish citizens using the example of healthcare staff and compare the results of the completed analysis with aggregated emigration flows. The completed analysis draws from data from the OECD database (2019) – Health Workforce Migration and International Migration Outlook from 2007 to 2017. The last available data was from 2017. In order to carry out an analysis of selective emigration from Poland, we have studied OECD member states in which an influx of Polish citizens with the work positions of doctor or nurse was recorded. This created a unique data set, which made it possible to specify in greater detail the differences in preference when selecting a destination between common emigrants from Poland and healthcare staff. It was also possible to observe whether preferences differed among doctors and nurses and how their preferences differed over time. This paper points to the fact that the situation on the healthcare market for nurses is becoming more alarming, and also points out the need for higher quality data reporting from this healthcare staff. This paper uses statistical descriptions in order to record the development of emigration flows and correlation analyses for expressing changes in the preferences of Polish healthcare staff.
Migrace zdravotnických pracovníků je úzce spjata s globalizací a především s nedostatkem zdravotnických pracovníků v zemích OECD, což je alarmující. Tato práce se zaměřuje na problematiku migrace polského zdravotnického personálu. Cílem práce je analyzovat selektivní migrační toky polských občanů pomocí příkladu zdravotnického personálu a porovnat výsledky dokončené analýzy s agregovanými emigračními toky. Dokončená analýza vychází z údajů z databáze OECD (2019) - Migrace pracovní síly ve zdravotnictví a výhled na mezinárodní migraci od roku 2007 do roku 2017. Poslední dostupná data byla od roku 2017. Abychom mohli provést analýzu selektivní emigrace z Polska, studovali jsme Členské státy OECD, ve kterých byl zaznamenán příliv polských občanů na pracovní pozice lékaře nebo zdravotní sestry. Tím byl vytvořen jedinečný soubor dat, který umožnil podrobněji specifikovat rozdíly v preferencích při výběru destinace mezi běžnými emigranty z Polska a zdravotnickým personálem. Bylo také možné poslouchat je jasné, zda se preference lékařů a sester lišily a jak se jejich preference časem lišily. Tento dokument poukazuje na skutečnost, že situace na zdravotním trhu sester je stále alarmující, a také poukazuje na potřebu kvalitnějších údajů o podávání zpráv od tohoto zdravotnického personálu. Tato práce používá statistické popisy k zaznamenání vývoje emigračních toků a korelačních analýz pro vyjádření změn v preferencích polského zdravotnického personálu.
Rights: Plný text není přístupný.
© Rzeszów University of Technology
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mmr-4-2019-ok.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD