Název: Posouzení vlivu sklonitosti a půdního krytu na přesnost leteckého laserového skenování
Další názvy: Influence of terrain slope and terrain cover on the accuracy of airborne laser scanning
Autoři: Pavlík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Radek
Oponent: Kafka, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3690
Klíčová slova: digitální model reliéfu;kontrola kvality DMR;metoda robustní kontroly DMR;metoda bodové kontroly DMR;prostorové databáze;ESRI Geodatabase;letecké laserové skenování
Klíčová slova v dalším jazyce: digital terrain model;DTM quality assessment;robust method of DTM accuracy evaluation;local method of DTM accuracy evaluation;airborne laser scanning;spatial databases;ESRI Geodatabase
Abstrakt: Práce zkoumá vliv sklonitosti terénu a půdního krytu na přesnost leteckého laserového skenování. Použito je celkem devatenáct účelově zaměřených lokalit se sklonitostí v rozmezí 0-15°, pokrytých zpevněným, nezpevněným a zalesněným povrchem. Ověřovanou hypotézou je, že s rostoucí svažitostí terénu a zvyšující se hustotou půdního krytu bude klesat přesnost naměřených dat. Motivací jsou v současnosti probíhající práce na nových digitálních modelech povrchu DMP 1G a reliéfu DMR 5G, které by se po dokončení měly stát primárními výškovými modely pro území ČR. Sběr dat pro tyto modely vzniká plošným leteckým laserovým skenováním celého území republiky. Proto je důležité zkoumat faktory, které by mohly přesnost použitých technologií negativně ovlivňovat. Pro testování přesnosti jsou použity dvě metody: Metoda Robustní kontroly přesnosti a metoda využívající lokálních bodových rozdílů. V závěru práce jsou srovnány výsledky obou metod.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis investigates the influence of vegetation and terrain slope on the precision of airborne laser scanning. On nineteen specific locations with terrain slope varying between 0 and 15 degrees and surfaces such as solid suface, grassland, field and forest a geodetic land survey was performed. The hypotheses to confirm is that on steep slopes and areas covered by dense vegetation the precision of laser scanning data is lower. The motivation for this work are two concurrently emerging Czech digital terrain models - the fifth generation of Digital Terrain Model (DMR 5G) and the first generation of Digital Surface Model (DMP 1G). Both of these models are going to cover the whole area of Czech Republic. The spatial data for both DTMs is collected by airborne laserscanning covering the whole state area. There are two methods used for precision evaluation: A robust DTM quality evaluation method developed at University of West Bohemia and a method using only local height differences. Results of both methods are compared in the ending.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-T.Pavlik.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Pavlik.pdfPosudek vedoucího práce118,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Pavlik.pdfPosudek oponenta práce249,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Pavlik.pdfPrůběh obhajoby práce28,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3690

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.