Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFiala, Radek
dc.contributor.authorPavlík, Tomáš
dc.contributor.refereeKafka, Oldřich
dc.date.accepted2012-06-25
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:18Z
dc.date.available2011-10-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:18Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-28
dc.identifier48817
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3690
dc.description.abstractPráce zkoumá vliv sklonitosti terénu a půdního krytu na přesnost leteckého laserového skenování. Použito je celkem devatenáct účelově zaměřených lokalit se sklonitostí v rozmezí 0-15°, pokrytých zpevněným, nezpevněným a zalesněným povrchem. Ověřovanou hypotézou je, že s rostoucí svažitostí terénu a zvyšující se hustotou půdního krytu bude klesat přesnost naměřených dat. Motivací jsou v současnosti probíhající práce na nových digitálních modelech povrchu DMP 1G a reliéfu DMR 5G, které by se po dokončení měly stát primárními výškovými modely pro území ČR. Sběr dat pro tyto modely vzniká plošným leteckým laserovým skenováním celého území republiky. Proto je důležité zkoumat faktory, které by mohly přesnost použitých technologií negativně ovlivňovat. Pro testování přesnosti jsou použity dvě metody: Metoda Robustní kontroly přesnosti a metoda využívající lokálních bodových rozdílů. V závěru práce jsou srovnány výsledky obou metod.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdigitální model reliéfucs
dc.subjectkontrola kvality DMRcs
dc.subjectmetoda robustní kontroly DMRcs
dc.subjectmetoda bodové kontroly DMRcs
dc.subjectprostorové databázecs
dc.subjectESRI Geodatabasecs
dc.subjectletecké laserové skenovánícs
dc.titlePosouzení vlivu sklonitosti a půdního krytu na přesnost leteckého laserového skenovánícs
dc.title.alternativeInfluence of terrain slope and terrain cover on the accuracy of airborne laser scanningen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis investigates the influence of vegetation and terrain slope on the precision of airborne laser scanning. On nineteen specific locations with terrain slope varying between 0 and 15 degrees and surfaces such as solid suface, grassland, field and forest a geodetic land survey was performed. The hypotheses to confirm is that on steep slopes and areas covered by dense vegetation the precision of laser scanning data is lower. The motivation for this work are two concurrently emerging Czech digital terrain models - the fifth generation of Digital Terrain Model (DMR 5G) and the first generation of Digital Surface Model (DMP 1G). Both of these models are going to cover the whole area of Czech Republic. The spatial data for both DTMs is collected by airborne laserscanning covering the whole state area. There are two methods used for precision evaluation: A robust DTM quality evaluation method developed at University of West Bohemia and a method using only local height differences. Results of both methods are compared in the ending.en
dc.subject.translateddigital terrain modelen
dc.subject.translatedDTM quality assessmenten
dc.subject.translatedrobust method of DTM accuracy evaluationen
dc.subject.translatedlocal method of DTM accuracy evaluationen
dc.subject.translatedairborne laser scanningen
dc.subject.translatedspatial databasesen
dc.subject.translatedESRI Geodatabaseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-T.Pavlik.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
PV-Pavlik.pdfPosudek vedoucího práce118,66 kBAdobe PDFView/Open
PO-Pavlik.pdfPosudek oponenta práce249,93 kBAdobe PDFView/Open
P-Pavlik.pdfPrůběh obhajoby práce28,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.