Title: Thomassen’s conjecture for line graphs of 3-hypergraphs
Other Titles: Thomassenova hypotéza pro hranové grafy 3-hypergrafů
Authors: Li, Binlong
Ozeki, Kenta
Ryjáček, Zdeněk
Vrána, Petr
Citation: LI, B. ., OZEKI, K. ., RYJÁČEK, Z. ., VRÁNA, P. . Thomassen’s conjecture for line graphs of 3-hypergraphs. Discrete mathematics, 2020, roč. 343, č. 6. ISSN 0012-365X.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85079170994
http://hdl.handle.net/11025/36958
ISSN: 0012-365X
Keywords: Hranový graf;Hypergraf;Thomassenova hypotéza;hamiltonovsky souvislý;Tutteova kružnice;Tuttova cesta
Keywords in different language: Line graph;Hypergraph;Thomassen’s conjecture;Hamilton-connected;Tutte cycle;Tutte path
Abstract: In 1986, Thomassen conjectured that every 4-connected line graph is hamiltonian. The conjecture is still wide open, and, as a possible approach to it, many statements that are equivalent or related to it have been studied. In this paper, we extend the statement to the class of line graphs of 3-hypergraphs, and generalize it to Tutte cycles and paths. Among others, we formulate the following conjectures: (i) every 2-connected line graph of a 3-hypergraph has a Tutte maximal cycle containing any two prescribed vertices, (ii) every 3-connected line graph of a 3-hypergraph has a Tutte maximal cycle containing any three prescribed vertices, (iii) every connected line graph of a 3-hypergraph has a Tutte maximal (a, b)-path for any two vertices a, b, (iv) every 4-connected line graph of a 3-hypergraph is Hamilton-connected, and we show that all these (seemingly much stronger) statements are equivalent with Thomassen’s conjecture.
V r. 1986 Thomassen formuloval hypotézu, podle které každý 4-souvislý hranový graf je hamiltonovský. Hypotéza je stále otevřená, a jako možný přístup k jejímu řešení byla studována řada tvrzení, která jsou s ní ekvivalentní. V článku rozšiřujeme hypotézu na hranové grafy 3-hypergrafů a zobecňujeme ji na Tutteovy kružnice a cesty. Mimo jiné formulujeme následující hypotézy: (i) každý 2-souvislý hranový graf 3-hypergrafu obsahuje Tutteovu maximální kružnici procházející libovolnými dvěma předepsanými uzly, (ii) každý 3-souvislý hranový graf 3-hypergrafu obsahuje Tutteovu maximální kružnici procházející libovolnými třemi předepsanými uzly, (iii) každý souvislý hranový graf 3-hypergrafu obsahuje Tutteovu maximální (a,b)-cestu pro každé dva uzly a, b, (iv) každý 4-souvislý hranový graf 3-hypergrafu je hamiltonovsky souvislý, a dokazujeme, že všechna tato (zdánlivě podstatně silnější) tvrzení jsou ekvivalentní s Thomassenovou hypotézou.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0012365X20300297-main.pdf733,54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD