Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChoukourov, Andrei
dc.contributor.authorMelnichuk, Iurii
dc.contributor.authorGordeev, Ivan
dc.contributor.authorNikitin, Daniil
dc.contributor.authorTafiichuk, Renata
dc.contributor.authorPleskunov, Pavel
dc.contributor.authorHanuš, Jan
dc.contributor.authorHouška, Jiří
dc.contributor.authorKretková, Tereza
dc.contributor.authorDopita, Milan
dc.date.accessioned2020-06-22T10:00:16Z-
dc.date.available2020-06-22T10:00:16Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationCHOUKOUROV, A., MELNICHUK, I., GORDEEV, I., NIKITIN, D., TAFIICHUK, R., PLESKUNOV, P., HANUŠ, J., HOUŠKA, J., KRETKOVÁ, T., DOPITA, M. Self-organization of vapor-deposited polyolefins at the solid/vacuum interface. Progress in organic coatings, 2020, roč. 143, č. JUN 2020, s. „105630-1“-„105630-14“. ISSN 0300-9440.en
dc.identifier.issn0300-9440
dc.identifier.uri2-s2.0-85081030698
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37038
dc.description.abstractByly zkoumány interakce mezi polyolefiny a křemíkovými substráty při depozici z plynné fáze ve vakuu. Simulace pomocí molekulární dynamiky ukázaly, že polyolefiny se po adsorpci rozbalí, a že dvě makromolekuly stačí pro vytvoření stabilního zárodku. AFM měření se superostrým hrotem ukázala formování 3,5 nm velkých globulárních klastrů, které se dále transformovaly do 2D ostrůvků. Ostrůvky rostly horizontálně prostřednictvím přidávání nových molekul na jejich okraj při zachování tloušťky. Vývoj velikosti ostrůvků byl charakterizován prostřednictvím diagramu zóny záchytu s využitím generalizovaného Wignerova škálování. Zjištěná kritická velikost ostrůvků byla 1, v souladu se simulacemi pomocí molekulární dynamiky. Delší doby depozice vedly ke srůstání ostrůvků a vyhlazování jejich povrchu s růstovým exponentem γ = –0,33 a dynamickým exponentem 1/z = –0,21. Vyhlazování je doprovázeno krystalizací vedoucí k vytvoření ortorombických polyolefinových krystalů detekovaných pomocí XRD.cs
dc.format14 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofseriesProgress In Organic Coatingsen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectPolyolefinycs
dc.subjectDepozice z plynné fazecs
dc.subjectNanoostrůvkycs
dc.subjectDiagram zóny záchytucs
dc.titleSelf-organization of vapor-deposited polyolefins at the solid/vacuum interfaceen
dc.title.alternativeSebeuspořádání polyolefinů deponovaných z plynné fáze na rozhraní vakua a pevné látkycs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedInteractions between polyolefins and silicon substrates are investigated upon their physical vapor deposition under vacuum. Molecular dynamics simulations show that polyolefins unfold upon adsorption and that two macromolecules suffice to produce a stable nucleus. Supersharp probe AFM measurements reveal the formation of 3.5 nm globular clusters that further transform into two-dimensional islands. The islands grow via attachment-limited aggregation by accepting new molecules from the edge, keeping the thickness constant and expanding laterally. The evolution of the island growth is analyzed within the framework of capture zone distribution analysis using generalized Wigner scaling. The critical island size is found to be 1, confirming the results of molecular dynamics simulations. Upon longer deposition times, the islands coalesce, whereas their surface smoothens with a growth exponent of γ = –0.33 and a dynamic exponent of 1/z = –0.21. Smoothening is accompanied by crystallization phenomena that result in the formation of orthorhombic polyolefin crystals, as detected by XRD.en
dc.subject.translatedPolyolefinsen
dc.subject.translatedVapor phase depositionen
dc.subject.translatedNanoislandsen
dc.subject.translatedCapture zone diagramen
dc.identifier.doi10.1016/j.porgcoat.2020.105630
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number532797100015
dc.identifier.obd43929592
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD20_Houska2_clanek.pdf14,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD