Název: Extraordinary high-temperature behavior of electrically conductive Hf7B23Si22C6N40 ceramic film
Další názvy: Mimořádné vysokoteplotní chování elektricky vodivé keramické vrstvy Hf7B23Si22C6N40
Autoři: Zeman, Petr
Zuzjaková, Šárka
Čerstvý, Radomír
Houška, Jiří
Shen, Yi
Todt, Juraj
Jiang, Jiechao
Daniel, Rostislav
Keckes, Jozef
Meletis, Efstathios I.
Vlček, Jaroslav
Citace zdrojového dokumentu: ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R., HOUŠKA, J., SHEN, Y., TODT, J., JIANG, J., DANIEL, R., KECKES, J., MELETIS, E. I., VLČEK, J. Extraordinary high-temperature behavior of electrically conductive Hf7B23Si22C6N40 ceramic film. Surface and Coatings Technology, 2020, roč. 391, č. 15 JUN 2020, s. „125686-1“-„125686-8“. ISSN 0257-8972.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85082687620
http://hdl.handle.net/11025/37039
ISSN: 0257-8972
Klíčová slova: Hf–B–Si–C–N;Elektrická vodivost;Vysokoteplotní materiál;Oxidační odolnost;Teplotní stabilita
Klíčová slova v dalším jazyce: Hf–B–Si–C–N;Electrical conductivity;High-temperature material;Oxidation resistance;Thermal stability
Abstrakt: V této práci bylo systematicky vyšetřováno vysokoteplotní chování keramické vrstvy Hf7B23Si22C6N40 ve vzduchu do teploty 1700 °C a v inertních plynech do teploty 1600 °C. Vrstva je v nadeponovaném stavu elektricky vodivá, neprůhledná, tvrdá a vykazuje amorfní strukturu. Byla připravena pomocí reaktivního pulzního dc magnetronového naprašování ve směsi Ar+N2. Studie se soustředí na oxidační odolnost této vrstvy a na vývoj struktury, mikrostruktury a prvkového složení po ohřevu ve vzduchu a v argonu. Dále se soustředí na teplotní stabilitu tvrdosti a elektrické vodivosti po ohřevu v heliu. Vrstva vykazuje výbornou oxidační odolnost až do teploty 1600 °C díky kompaktní ochranné oxidové vrstvě, která se vytváří na povrchu během ohřevu a která vykazuje nankompozitní strukturu tvořenou z monoklinických a tetragonálních/orthorombických krystalitů HfO2 obklopených amorfní matricí na bázi SiO2. Z amorfní struktury vzniká během ohřevu několik fází, např. HfB2, HfC0.5N0.5 and α-Si3N4, avšak prvkové složení vrstvy zůstává nezměněné až do teploty 1600 °C. Teplotní stabilita tvrdosti i elektrické vodivosti této vrstvy je velmi vysoká.
Abstrakt v dalším jazyce: The high-temperature behavior of an electrically conductive, opaque and hard Hf7B23Si22C6N40 ceramic film with an amorphous structure was systematically investigated in air up to 1700 °C and inert gases up to 1600 °C. The film was prepared by reactive pulsed dc magnetron sputter deposition in an argon-nitrogen gas mixture. The study is focused on the oxidation resistance of the film and the evolution of the structure, microstructure and elemental composition upon annealing in air and argon, and on the thermal stability of its hardness and electrical resistivity upon annealing in helium. The film exhibits an excellent oxidation resistance up to 1600 °C due to the formation of a compact protective oxide surface layer with a nanocomposite structure consisting of monoclinic and tetragonal/orthorhombic HfO2 nanocrystallites surrounded by a SiO2-based amorphous matrix. The film itself crystallizes into several phases such as HfB2, HfC0.5N0.5 and α-Si3N4 upon annealing but its elemental composition remains unaffected up to 1600 °C. In addition, the hardness and electrical resistivity exhibit also very high thermal stability.
Práva: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
OBD20_Zeman,Zuzjakova,Cerstvy_clanek.pdf5,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD