Název: Management of financial statements auditing in the Visegrad Group countries
Další názvy: Řízení auditu účetní závěrky v zemích Visegrádské skupiny
Autoři: Hinke, Jana
Gezo, Michal
Smutka, Luboš
Strielkowski, Wadim
Citace zdrojového dokumentu: HINKE, J., GEZO, M., SMUTKA, L., STRIELKOWSKI, W. Management of financial statements auditing in the Visegrad Group countries. Problems and Perspectives in Management, 2020, roč. 18, č. 1, s. 1-16. ISSN 1727-7051.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Business Perspectives
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85080098695
http://hdl.handle.net/11025/37193
ISSN: 1727-7051
Klíčová slova: Externí audit, řízení, účetní závěrka, účetnictví, země Visegrádské skupiny
Klíčová slova v dalším jazyce: External audit, management, financial statements, accounting, Visegrad Group countries
Abstrakt: This paper aims at comparing the management perspectives with the audit conditions in the Visegrad Group (V4) countries (the Czech Republic, the Slovak Republic, Poland, and Hungary) in the following areas: legislation governing the auditing, statutory duty of auditing, mandatory rotation of auditors in public interest entities, requirements on auditors and professional activities, and audit supervision organizations. The paper also tests the hypothesis whether there is a relationship between the size of the accounting entity and the auditor’s opinion. The methodology is based on the statistical analysis of the data using the Chi-square test of independence applied to a sample of 800 randomly selected accounting entities from all V4 countries (200 per each country in question). The results demonstrated significant differences in the management approaches to financial reporting, especially in the area of the statutory duty of auditing. In addition, quantitative research was conducted to determine whether there is a relationship between the size of the accounting entity and the auditor’s opinion. At the 5% significance level, no such dependence has been found for any of the V4 countries, but at the 10% significance level, the dependence has already been proved in case of the Republic of Poland and Hungary. The practical value of the obtained results is the knowledge of how to manage accounting standards for business entities in the V4 countries, as well as to determine the statutory duty to audit financial statements. These results might be of a special practical importance for business managers, tax authorities, and auditors operating in the EU countries.
Cílem této práce je porovnat perspektivy řízení s podmínkami auditu v zemích Visegrádské skupiny (V4) (Česká republika, Slovenská republika, Polsko a Maďarsko) v následujících oblastech: legislativa upravující audit, zákonná povinnost auditu, povinná rotace auditorů v subjektech veřejného zájmu, požadavky na auditory a profesionální činnosti a organizace provádějící dohled nad auditem. Příspěvek také testuje hypotézu, zda existuje vztah mezi velikostí účetní jednotky a výrokem auditora. Metodika je založena na statistické analýze dat pomocí Chí-kvadrát testu nezávislosti aplikovaného na vzorku 800 náhodně vybraných účetních jednotek ze všech zemí V4 (200 za každou dotyčnou zemi). Výsledky prokázaly významné rozdíly v přístupech managementu k finančnímu výkaznictví, zejména v oblasti zákonné povinnosti auditu. Kromě toho byl proveden kvantitativní výzkum s cílem zjistit, zda existuje vztah mezi velikostí účetní jednotky a výrokem auditora. Při 5% hladině významnosti nebyla žádná taková závislost zjištěna pro žádnou ze zemí V4, ale na 10% hladině významnosti byla již prokázána v případě Polské republiky a Maďarska. Praktickou hodnotou získaných výsledků je znalost způsobu řízení účetních standardů pro podnikatelské subjekty v zemích V4 a stanovení zákonné povinnosti k ověření účetní závěrky. Tyto výsledky mohou mít zvláštní praktický význam pro obchodní manažery, daňové úřady a auditory působící v zemích EU.
Práva: © Business Perspectives
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFU)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
PPM_2020_01_Hinke.pdf560,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37193

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD