Název: Několik zamyšlení nad smluvním právem ve sportu
Autoři: Pauly, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Právnické listy. 2020, č. 1, s. 31-37.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2020/PravnickeListy201e.pdf
http://hdl.handle.net/11025/37203
ISSN: 2533-736X
Klíčová slova: sport;právo;sportovní právo;autonomní právo;smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: sport;law;sports law;autonomous law;contract
Abstrakt: Problematika smluvního práva ve sportu si jisté zasluhuje v dnešní dobé zvýšenou pozornost. Je totiž velmi frekventovaným pfedmétem nejen akademického, ale též celospolečenského diskurzu, který však nékdy naráží na bariéru v podobé neznalosti nékterých základních kontur tohoto odvétví. V tomto kontextu tak autor v článku vénuje pozornost jednak otázkám, co je tŕeba rozumčt smluvním právem ve sportu, a jednak základním oblastem a podobám uplatnéní smluvního práva ve sportu.
Abstrakt v dalším jazyce: Contract law in sport industry certainly deserves increased attention. It is a very frequent subject of not only academic but also social discourse, which, however, sometimes encounters on a barrier of ignorance of some basic contours of this branch. In this context, the author in the article focuses on both — the issues of contract law in sport industry, and the basic areas and forms of application of contract law in sport.
Práva: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PravnickeListy201e.pdfPlný text5,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37203

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.