Title: GDPR ve veřejné správě
Other Titles: GDPR and the public administration
Authors: Čechurová, Barbora
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37231
Keywords: veřejná správa;územní samospráva;egovernment;ochrana soukromí;ochrana osobních údajů;subjekt osobních dajů;zpracovatel osobních údajů;správce osobních údajů;pověřenec;obecné nařízení gdpr;zákon o ochraně osobních údajů;adaptační zákon
Keywords in different language: public administration;territorial self-government;egovernment;privacy protection;personal data protection;personal data subject;personal data processor;personal data administrator;commissioner;gdpr regulation;personal data protection law;adaptation law
Abstract: Diplomová práce pojednává o situaci ve veřejné správě před přijetím obecného Nařízení GDPR, po jeho přijetí a též i o aktuálním stavu rok po nabytí jeho účinnosti. V práci je zahrnuta vnitrostátní právní úprava de lege lata i právní předpisy evropské unie. Součástí je mimo odborných analýzy institut Nařízení GDPR i komparace právní úpravy ochrany osobních údajů ve veřejné správě i mimo ni v České republice a ve Spolkové republice Německo. Práce je pro lepší strukturovanost průběžně doplněna grafy, obrazovými materiály či přílohovými formuláři.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the situation in the public administration before the passing of the General Regulation of the GDPR, after its passing and also about the current situation one year after its entry into force. The work includes the national legislation de lege lata and the European Union legislation. It includes, apart from expert analyses, the institute of the GDPR Regulation as well as a comparison of the legal regulation of personal data protection in public administration and beyond in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. For better structuring, the work is continuously supplemented by graphs, picture materials or appendix forms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Barbora.Cechurova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Cechurova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce584,55 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce500,72 kBAdobe PDFView/Open
Cechurova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce316,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.