Název: Vybrané problémy vzdělávací politiky
Další názvy: Selected problems of educational policy
Autoři: Forejtová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37235
Klíčová slova: teorie vzdělávací politiky;vzdělávací systém čr;vzdělávací politika eu;problémy ve vzdělávací politice;multikulturní výchova;inkluze;vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami;celoživotní vzdělávání;financování školství;problémy terciárního vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: theory of educational policy;education system of the czech republic;educational policy of the eu;problems in educational policy;multicultural education;inclusion;education of children with special educational needs;lifelong learning;financing of education;problems of tertiary education
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je vzdělávací politika a vybrané problémy, které se ve vzdělávací politice vyskytují. Cílem této diplomové práce je analyzovat dílčí problémy, které sužují vzdělávací politiku našeho státu a poukázat na nejdůležitější oblasti, ve kterých jsou spatřovány nedostatky. Dalším cílem je zanalyzovat stávající situaci inkluzivního vzdělávání na vybraných základních školách a porovnat zkušenosti a názory mezi učiteli a rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvodní kapitola je věnována teorii vzdělávací politiky. Zabývá se hlavními funkcemi a cíli vzdělávací politiky, popisuje nástroje a principy a zabývá se strukturou vzdělávací politiky a subjekty, které do ní spadají. Druhá kapitola je zaměřena přímo na vzdělávací systém České republiky. Třetí kapitola pojednává o vzdělávací politice Evropské unie. Čtvrtá kapitola práce je zaměřena na vybrané problémy vzdělávací politiky. Jedná se o multikulturní výchovu, celoživotní učení a vzdělávání dospělých, financování školství a problémy typické pro terciární vzdělávání. Největší prostor je věnován problematice inkluze a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická část je zaměřena na inkluzi a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi. Srovnává informace o tom, jaké názory na inkluzi zastávají učitelé základních škol a jaký pohled na celou situaci zaujímají rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this diploma thesis is educational policy and selected problems that occur in educational policy. The aim of this diploma thesis is to analyze partial problems that detract from the educational policy of our state and to point out the most important areas in which shortcomings are seen. Another objective is to analyze the current situation of inclusive education at selected primary schools and to compare experiences and opinions between teachers and parents of children with special educational needs. The introductory chapter is devoted to the theory of educational policy. It deals with the main functions and objectives of educational policy, describes tools and principles, and deals with the structure of educational policy and the subjects involved. The second chapter focuses on the educational system of the Czech Republic. The third chapter deals with the education policy of the European Union. The fourth chapter focuses on selected issues of educational policy. These include multicultural education, lifelong learning and adult education, funding for education and problems typical of tertiary education. The greatest space is devoted to the issue of inclusion and education of children with special educational needs. The practical part is focused on inclusion and education of children with special educational needs in practice. It compares information on the views of primary school teachers about inclusion and the view of parents about children with special educational needs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Forejtova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Forejtova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce641,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Forejtova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce763,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Forejtova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce275,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37235

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.