Název: Ženy v moderním judaismu
Další názvy: Women in Modern Judaism
Autoři: Dubcová, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Hrdlička, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3724
Klíčová slova: moderní judaismus;postavení žen;role žen;rovnost pohlaví;židovská společnost;nedotýkání;ortodoxie;pravidla a omezení;židovské dědictví;uzavírání manželství
Klíčová slova v dalším jazyce: modern judaism;women status;role of women;gender equality;jewish community;touch avoiding;orthodoxy;rules and restrictions;jewish heritage;marriage
Abstrakt: Práce se zabývá postavením žen v moderním judaismu v kontextu soudobých společenských zvyklostí. Na základě terénního výzkumu předkládá rozbor názorů respondentů z různého sociálního a náboženského zázemí. Pokouší se zobecnit subjektivní chápání postavení žen v závislosti na míře ortodoxie prostředí, v němž žijí. Důrazně poukazuje na potřebu chápání odlišností ve vnímání postavení a rolí mužů a žen vůči většinové společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the role of women in modern Judaism in the context of the contemporary conventions. Based on a field research it presents an analysis of opinions of respondents with a varying social and religious background. It attempts to generalise the subjective perception of women?s status related to the level of orthodoxy of their environment. Emphasis is put on the need of understanding the differences in the perception of gender status and roles compared to the majority society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dubcova_Alzbeta - Zeny_v_modernim_judaismu - 2011 - BV.pdfPlný text práce315,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dubcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dubcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dubcova.pdfPrůběh obhajoby práce133,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.