Název: Vývoj software pro kamerový systém vozidel hromadné dopravy
Další názvy: Software for the camera system of public transport vehicles
Autoři: Lufinka, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Oponent: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37333
Klíčová slova: disk;ethernet;ip;h.264;kamera;kamerový systém;klient;mp4;poe switch;program;server;software;soket;záznamová aplikace;záznamová jednotka;zdroj.
Klíčová slova v dalším jazyce: disk;ethernet;ip;h.264;camera;camera system;client;mp4;poe switch;program;server;software;socket;recording application;recording unit;power supply.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá komplexním návrhem softwaru prototypu kamerového systému pro vozidla hromadné dopravy. Jedná se zejména o návrh záznamové aplikace pro ukládání příchozích dat z kamer s ohledem na jejich synchronizaci a ochranu použitého záznamového média, aplikace server-klient umožňující získání požadovaných záznamů či jejich částí prostřednictvím klienta, ale práce se zabývá také problematikou kamerových systémů obecně a formáty kódování videa, a to hlavně formátem H.264 a kontejnerem MP4. Dále je zde řešeno praktické sestavení kamerového systému a experimentální ověření požadovaných výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma Thesis presents a complex design of software of the prototype of the camera system for public transport vehicles. This is especially design of the recording application for storing incoming data from the cameras with regard to their synchronization and protection of the used recording drive, then design of the server-client application which allows to obtain the required records or their parts through the client. But this thesis also deals with CCTV systems and IP cameras generally and with video coding formats, mainly with H.264 format and MP4 container. In the end it gives the practical configuration of the camera system and the experimental verification of the required results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Lufinka_Vyvoj software pro kamerovy system vozidel hromadne dopravy.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078637_oponent.pdfPosudek oponenta práce873,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078637_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce812,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078637_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37333

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.