Název: Sloužit vlasti - čest nebo povinnost? Vztah izraelských Židů k povinné vojenské službě
Další názvy: To serve one´s country - honour or duty? The attitude of Israeli Jews toward compulsory military service
Autoři: Burgetová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Tarant, Zbyněk
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3736
Klíčová slova: Židé;obrana;Izraelské obranné síly;armáda;povinná vojenská služba;postoj k povinné vojenské službě;vyhýbání se vojenské službě;odpírání vojenské služby z důvodu svědomí
Klíčová slova v dalším jazyce: Jews;defence;Israel defense forces;army;compulsory military service;attitude to compulsory military service;draft evasion;conscientious objection
Abstrakt: Ve své práci nejprve píšu o historii židovských obranných složek v Palestině a vzniku Izraelských obranných sil (IDF), abych zdůraznila podstatu a charakter izraelské armády. V další kapitole popisuju strukturu IDF, kdo je povinen sloužit v armádě a kdo neslouží. Následující kapitolu věnuji změnám, kterými IDF prošly. Další kapitola pojednává o postoji a změně postoje k povinné vojesnké službě - jak, kdy, proč a kde ke změnám došlo. V této kapitole také představuji dvě vědecké práce týkající se postoje k povinné vojenské službě. V šesté kapitole informuji o odpírání vojenské služby na politických, ideologických či morálních základech a o vyhýbání se vojenské službě. Na konci práce je kapitola, ve které uvádím data z mého vlastního šetření týkajícího se povinné vojenské služby, které jsem v březnu uskutečnila v Jeruzalémě.
Abstrakt v dalším jazyce: At first I describe history of Jewish defense forces in Palestine and the inception of the IDF to point out the nature and the character of the Israeli army. Another chapter says about the structure of the IDF, who is obligated to serve in the army and who does not serve. I dedicate the next chapter to the changes by which the IDF have gone through. Following chapter deals with the attitude and its changes towards the compulsory military service ? how, when, why and where the changes occurred. I also present in this chapter two research works. In the sixth chapter I give information about ?conscientious objectors? as well as ?draft dodgers?. Writing about motivation crisis I also provide some figures. Finally there is a chapter consisting of my own small survey regarding attitudes towards the compulsory military service that I carried out in Jerusalem in March 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE 2012.pdfPlný text práce854,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burgetova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burgetova_oponent.pdfPosudek oponenta práce270,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burgetova.pdfPrůběh obhajoby práce146,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.