Title: Hudební tradice a rituály ve výchově dětí předškolního věku
Other Titles: Musical traditions and rituals in preschool education of children
Authors: Marková, Eliška
Advisor: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37368
Keywords: předškolní výchova;děti;tradice;rituály;hudební činnosti;písně
Keywords in different language: preschool education;children;traditions;rituals;musical activities;songs
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na tradice a rituály ve výchově dětí předškolního věku, které mohou být realizovány skrze hudební činnosti. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké zmínky již existují na dané téma, zda jsou hudební tradice a rituály pro dítě něčím významné a jaký vliv mají na jeho vývoj. V první části práce je popsána teorie tradic, která je rozdělena dle ročních dob a dále teorie rituálů, které hrají v mateřských školách velmi důležitou roli. Je zde uvedeno několik námětů, jak tradice a rituály realizovat právě hudební formou. Ve výzkumné části bylo klíčové zjistit to, jak učitelky v mateřských školách s tradicemi a rituály pracují, zda využívají ke své práci hudební činnosti a jaký význam dle nich rituály a tradice pro dítě mají. Součástí bakalářské práce je sborník rituálových písniček z vlastní tvorby, který by se mohl stát pomocníkem učitelek mateřských škol, maminek či tatínků.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on traditions and rituals in preschool education of children, which can be realized through musical activities. The aim of this bachelor thesis was to find out what mentions on a given topic already exist, how the musical traditions and rituals are important for children and how it affects the child's development. The theory of traditions is described in the first part, which is divided according to the four seasons and the theory of rituals, which is very important in kindergartens. There is mentioned a few ideas on how to realize traditions and rituals in and musical form. In the research part, it was crucial to find out how teachers work with traditions and rituals, whether they use musical activities for their work, and how they are traditions and tituals important. Part of the bachelor thesis is a collection of ritual songs of my own work, which could help teachers, mothers or dads.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hudebni tradice a ritualy ve vychove deti predskolniho veku_Markova Eliska_2019_final.PDFPlný text práce5,54 MBAdobe PDFView/Open
Markova_BP_vedouci_Ma.pdfPosudek vedoucího práce344,92 kBAdobe PDFView/Open
Markova_BP_oponent_Li.pdfPosudek oponenta práce365,36 kBAdobe PDFView/Open
Markova.pdfPrůběh obhajoby práce336,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.