Title: Doba Mikuláše II ( umění, zahraniční politika, domácí politika, slovansky svět)
Authors: Lodiagina, Ekaterina
Advisor: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Referee: Urieová Libuše, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37371
Keywords: dějiny ruska;mikuláš ii
Keywords in different language: russian history;nicholas ii
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována tématu, které je v současnosti velmi aktuální - problematika slovanského světa ve vnitřní a zahraniční politice Mikuláše II. Cílem výzkumu je všestranný rozbor postoje Mikuláše II k slovanskému světu a jeho vliv na domácí a zahraniční politiku císařského dvora. Za tímto účelem byly stanoveny a vyřešeny tyto výzkumné úkoly: analyzovat osobnost a činnost Mikuláše II ve vztahu k "slovanské politice" Ruské říše; prozkoumat vývoj myšlenek slavofilismu na konci 19. a počátku 20. století; rozebrat myšlenku sloučení slovanských národů s Ruskem ve vnitřní politice Mikuláše II; prostudovat polskou a ukrajinskou problematiku v domácí politice Ruské říše na konci 19. a počátku 20. století; prozkoumat národní ideologii Bulharska a jeho roli při formování kurzů zahraniční politiky Ruské říše na Balkáně; zvážit myšlenku "Velkého Srbska" v rámci zahraniční politiky Ruské říše koncem 19. a počátkem 20. století; analyzovat projekt vytvoření Československého království a roli Mikuláše II. Na základě zvážení všech těchto otázek byly vyvozeny závěry, že se Mikuláš II svým úsilím snažil sjednotit slovanské národy, které jsou příbuzné ruskému lidu v různých aspektech, mezi něž patří náboženství, kultura a jazyky. Tato touha byla způsobena dvěma faktory. Za prvé - osobním přesvědčením císaře a jeho výchovou a za druhé - situací zahraniční politiky. Mikuláš II se snažil sjednotit slovanské národy, aby odrazili vývoj německého a maďarského vlivu v oblasti hospodářství, politiky, kultury atd. A ačkoli na konci 19. - počátku 20. století byla největší pozornost věnována Dálnému východu, nemůžeme tvrdit, že Balkán v tomto období vyšel z dohledu Ruské říše a jejího panovníka.
Abstract in different language: This research work is devoted to a topic that is quite relevant at the moment - the problem of the Slavic world in the internal and foreign policy of Nicholas II. The purpose of the study is to comprehensively study the attitude of Nicholas II to the Slavic world and the manifestation of this relationship in the domestic and foreign policy of the imperial court. For this purpose, the following research tasks were set and solved: to study the personality and activities of Nicholas II in relation to the "Slavic policy" of the empire; to investigate the development of the ideas of Slavophilism in the late 19th and early 20th centuries; to analyze the idea of merging the Slavic peoples with Russia in the internal politics of Nicholas II; to study the Polish and Ukrainian issues in the domestic policy of the Russian Empire at the end of the 19th and beginning of the 20th century; to explore the national ideology of Bulgaria and its role in shaping the foreign policy course of the Russian Empire in the Balkans; to consider the idea of "Great Serbia" within the framework of the foreign policy of the Russian Empire in the late 19th and early 20th centuries; to study the project of the creation of the Czechoslovak kingdom and the role of Nicholas II. Based on the consideration of all these issues, conclusions were drawn that Nicholas II, in his endeavor, tried to include Slavic peoples who are related to Russian people in various factors, including religion, culture and languages. This desire was due to two factors. First, the personal convictions of the emperor and his upbringing and traditions. Secondly, the foreign policy situation. Nicholas II sought to unite the Slavic peoples to repel the German and Magyar offensive in the field of economy, politics, culture, language, etc. And despite the fact that in the late XIX - early XX century, the greatest attention was paid to the Far East, it is incorrect to believe that the Balkans in this period came out of sight of the Russian Empire and its Sovereign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_______ 2 _ __________ ___ _____ ____ ___ ____ (3).pdfPlný text práce571,96 kBAdobe PDFView/Open
Lodiagina - vedouci .pdfPosudek vedoucího práce374,35 kBAdobe PDFView/Open
Lodiagina - oponent.pdfPosudek oponenta práce516,15 kBAdobe PDFView/Open
Lodiagina - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce216,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.