Title: Jazyková eroze u německých rodilých mluvčích pocházejících z oblasti bývalých Německých Čech se zaměřením na oblast dnešního Karlovarského kraje
Other Titles: Language erosion by German native speakers descending from the former German Bohemia with the focus on the current Carlsbad region
Authors: Pavlikovský, Josef
Advisor: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37375
Keywords: dialektologie;sociolingvistika;severní bavorština;egerlandština;karlovarský kraj
Keywords in different language: sociolinguistics;dialectology;northern bavarian;carlsbad region
Abstract: Tématem této bakalářské práce je jazyková eroze u německých rodilých mluvčích žijící dnes v oblasti Karlovarského regionu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje rozšíření a charakteristickým znakům dialektu, který daní mluvčí užívají. Další část se následně věnuje vyjmenování jejich charakteristických znaků, jak příznakových, tak znaků, které je zařazují do větší dialektologické oblasti. V praktické části jsou pak přepsány rozhovory s rodilými mluvčími, kde slova, která se od standartní podoby jazyka odlišují, jsou transkribována pomocí znakového systému mezinárodní fonetické abecedy, v angličtině uváděno se zkratkou IPA. Výsledky dané analýzy jsou pak okomentovány a rozřazeny do dvou kategorií na primární a sekundární charakteristické znaky. Primární znaky jsou pouze záležitostí daného dialektu, kdežto sekundární jsou společné pro vícero dialektologických oblastí. Následně je provedeno shrnutí, a pak okomentován stav daného dialektu na území Karlovarského regionu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with language erosion by German native speakers who live today in the Carlsbad region. It is divided into two main chapters, which are the theoretical and practical part. The theoretical part discusses the geographical dialect distribution and the characteristics of dialect employed by the speakers, which will be listed. The marked characteristics are listed together with features, which classify the dialect into a larger dialectological region. In the practical part the interviews with the native speakers are transformed into a written text. The words which deviate from the standard form of language are transcribed using the alphabetic system of the International Phonetic Alphabet (IPA). The results of the analysis are commented and categorised into primary and secondary characteristics. The primary features relate only to the given dialect, the secondary features have multiple dialectological regions in common. Eventually this analysis is then summarised and the condition of the given dialect on the territory of the Carlsbad Region is commented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarske prace Josef Pavlikovsky.pdfPlný text práce766,38 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikovsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce179,28 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikovsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce237,31 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikovsky - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce433,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.