Title: Návrh laboratorního systému kalibrace teplotních senzorů
Other Titles: Design of a laboratory system for the calibration of temperature sensors
Authors: Kopejska, Michal
Advisor: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Referee: Vik Robert, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37465
Keywords: termistory;kalibrace;odporové teplotní senzory;kalibrační křivka;kalibrační postup;nejistoty měření;přesnost měření;metrologie;referenční senzor;etalon;kalibrační laboratoř;měření teploty.
Keywords in different language: thermistors;calibration;resistance temperature sensors;calibration curve;calibration procedure;measurement uncertainties;measurement accuracy;metrology;reference sensor;etalons;calibration laboratory;temperature measurement.
Abstract: Práce je zaměřena na vytvoření postupu kalibrace termistorů s využitím kalibrační lázně se silikonovým olejem a vícekanálového digitálního multimetru. Před měřením dat byly vytvořeny měřící profily podrobné statistickému hodnocení za účelem výběru nejlepšího možného profilu pro kalibraci. Při vyhodnocování změřených dat byla pro regresi kalibračních křivek využita obecně používaná Steinhart-Hartova rovnice. Dalším výstupem této práce bylo stanovení postupu výběru referenčních teplotních senzorů a vytvoření jejich přehledného tabulkového seznamu. Zahrnuty byly nabízené referenční senzory třech největších společností zabývajících se etalonáží (Fluke, AccuMac a Isotech). Cílem práce bylo i vyhodnocení dílčích nejistot a výpočet nejistoty celkového kalibračního systému za účelem správného posouzení výsledků, ale i pro přehled nedostatků, které v kalibračním procesu mohou být zlepšeny.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the creation of a thermistor calibration procedure using a calibration bath with silicone oil and a multichannel digital multimeter. Prior to measuring the data, measurement profiles were created for detailed statistical evaluation to select the best possible calibration profile. The generally used Steinhart-Hart equation was used for the regression of the calibration curves when evaluating the measured data. Another output of this work was to determine the procedure of selection of reference temperature sensors and to create their well-arranged table list. Included were the reference sensors offered by the three largest standardization companies (Fluke, AccuMac and Isotech). The aim of the work was also to evaluate partial uncertainties and to calculate the uncertainty of the total calibration system for the purpose of correct assessment of the results, but also for an overview of shortcomings that can be improved in the calibration process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kopejska_Michal.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
078750_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
078750_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
078750_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.