Title: Vliv mechanického namáhání na vlastnosti lepených spojů
Other Titles: The influence of mechanical stress on the properties of glued joints
Authors: Neuhöfer, Tomáš
Advisor: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Navrátil Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37478
Keywords: flexibilní substráty;elektricky vodivá lepidla;lepené spoje;test ohybem;test v tahu;test pevnosti ve smyku.
Keywords in different language: flexible substrate;electrically conductive adhesive;glued joint;bending test;tensile test;shear strenght test.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na testování mechanických vlastností elektricky vodivých lepených spojů. V první části jsou popsány flexibilní substráty a elektricky vodivá lepidla, jejich vlastnosti a druhy. Dále jsou popsány standardy a zařízení pro testování flexibilních substrátů. V praktické části diplomové práce byl navržen experiment, který má z úkol otestovat vlastnosti elektricky vodivých lepených spojů. Jsou zde popsány použitá lepidla a substráty. Dále je popsán návrh a výroba vzorků pro experiment, průběh experimentu a výsledky.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on testing of mechanical properties of electricallybonded joints. The first part describes flexible substrates and electrically conductive adhesives, their properties and types. Standards and devices for testing flexible substrates are described below. In the practical part of the thesis was designed an experiment that tests the properties of electrically conductive adhesive joints. The adhesives and substrates used are described herein. Furthermore, the design and production of samples for the experiment, the course of the experiment and the results are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_neuhofer_tisk.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
078764_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
078764_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
078764_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce91,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.