Název: Zlepšování výrobních procesů v elektrotechnice
Další názvy: Improvement of manufacturing process in electrical engineering industry
Autoři: Ballák, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37485
Klíčová slova: smed;jit;5s;zlepšování;proces;štíhlá výroba;řízení;reengineering;kaizen;inshikawův diagram;poka-yoke;optimalizace;plýtvání;přidaná hodnota;průběžná doba;mapování materiálového toku;layout;špagetový diagram;inovace
Klíčová slova v dalším jazyce: smed;jit;5s;process;improvement;lean manufacturing;management;reengineering;kaizen;inshikawa diagram;poka-yoke;optimalization;waste;value added;value stream mapping;layout;spaghetti diagram;inovation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšování výrobních procesů ve společnosti Engel strojírenská spol. s.r.o. zabývající se výrobou komponentů pro vstřikovací stroje. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje využívané pro zefektivnění procesů. V praktické části případové studie je popsána společnost, ve které je proces analyzován a je zde navrhnuto zlepšení. Při analyzování bylo využito Mapování materiálového toku, vypočítána průběžná doba a graficky znázorněn tok materiálu ve Špagetovém diagramu. V návrhu je vypočítána úspora času při využití Komaxu II a dvoudutinkovače ZF Unic-LZ. Po výpočtu času ve středisku ručního krimpování byl zpracován layout pracoviště. V návrhu pracoviště je navrhnut pojezd pro předávku svazků drátů od Komax II do střediska krimpování. V závěru práce je zhodnocení navrhovaného řešení a doporučení pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesesis focused on process improvement in company Engel strojírenská spol. s.r.o. manufacturing components for injection holding machines. The theoretical part describes methods and tools used for processes improvement. The practical part case study describes the company in which the process is analyzed and an improvement is proposed. The material flow, the lead time, and the graphical representation of the material flow in the Spaghetti diagram were used for analysis. In the proposal, the time savings by using Komax II and the ZF Unic-LZ dual-timer are calculated. After calculating the time in the manual crimping center, the workplace layout was designed. There is the chute for the transport of wire bundles between Komax II and the crimping center in the proposal of the workplace. In conclusion, there is an evaluation of the proposed solution and recommendation for practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Antonin_Ballak_Zlepsovani_vyrobnich_procesu_v_elektrotechnice.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078771_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce807,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078771_oponent.pdfPosudek oponenta práce968,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078771_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce60,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37485

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.