Title: Zlepšování výrobních procesů v elektrotechnice
Other Titles: Improvement of manufacturing process in electrical engineering industry
Authors: Ballák, Antonín
Advisor: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37485
Keywords: smed;jit;5s;zlepšování;proces;štíhlá výroba;řízení;reengineering;kaizen;inshikawův diagram;poka-yoke;optimalizace;plýtvání;přidaná hodnota;průběžná doba;mapování materiálového toku;layout;špagetový diagram;inovace
Keywords in different language: smed;jit;5s;process;improvement;lean manufacturing;management;reengineering;kaizen;inshikawa diagram;poka-yoke;optimalization;waste;value added;value stream mapping;layout;spaghetti diagram;inovation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšování výrobních procesů ve společnosti Engel strojírenská spol. s.r.o. zabývající se výrobou komponentů pro vstřikovací stroje. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje využívané pro zefektivnění procesů. V praktické části případové studie je popsána společnost, ve které je proces analyzován a je zde navrhnuto zlepšení. Při analyzování bylo využito Mapování materiálového toku, vypočítána průběžná doba a graficky znázorněn tok materiálu ve Špagetovém diagramu. V návrhu je vypočítána úspora času při využití Komaxu II a dvoudutinkovače ZF Unic-LZ. Po výpočtu času ve středisku ručního krimpování byl zpracován layout pracoviště. V návrhu pracoviště je navrhnut pojezd pro předávku svazků drátů od Komax II do střediska krimpování. V závěru práce je zhodnocení navrhovaného řešení a doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The master thesesis focused on process improvement in company Engel strojírenská spol. s.r.o. manufacturing components for injection holding machines. The theoretical part describes methods and tools used for processes improvement. The practical part case study describes the company in which the process is analyzed and an improvement is proposed. The material flow, the lead time, and the graphical representation of the material flow in the Spaghetti diagram were used for analysis. In the proposal, the time savings by using Komax II and the ZF Unic-LZ dual-timer are calculated. After calculating the time in the manual crimping center, the workplace layout was designed. There is the chute for the transport of wire bundles between Komax II and the crimping center in the proposal of the workplace. In conclusion, there is an evaluation of the proposed solution and recommendation for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Antonin_Ballak_Zlepsovani_vyrobnich_procesu_v_elektrotechnice.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
078771_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce807,16 kBAdobe PDFView/Open
078771_oponent.pdfPosudek oponenta práce968,44 kBAdobe PDFView/Open
078771_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce60,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.