Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBallák, Antonín
dc.contributor.refereeŘeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:53Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:53Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-29
dc.identifier78771
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37485-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšování výrobních procesů ve společnosti Engel strojírenská spol. s.r.o. zabývající se výrobou komponentů pro vstřikovací stroje. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje využívané pro zefektivnění procesů. V praktické části případové studie je popsána společnost, ve které je proces analyzován a je zde navrhnuto zlepšení. Při analyzování bylo využito Mapování materiálového toku, vypočítána průběžná doba a graficky znázorněn tok materiálu ve Špagetovém diagramu. V návrhu je vypočítána úspora času při využití Komaxu II a dvoudutinkovače ZF Unic-LZ. Po výpočtu času ve středisku ručního krimpování byl zpracován layout pracoviště. V návrhu pracoviště je navrhnut pojezd pro předávku svazků drátů od Komax II do střediska krimpování. V závěru práce je zhodnocení navrhovaného řešení a doporučení pro praxi.cs
dc.format80 s. (94 862 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsmedcs
dc.subjectjitcs
dc.subject5scs
dc.subjectzlepšovánícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectreengineeringcs
dc.subjectkaizencs
dc.subjectinshikawův diagramcs
dc.subjectpoka-yokecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectpřidaná hodnotacs
dc.subjectprůběžná dobacs
dc.subjectmapování materiálového tokucs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectšpagetový diagramcs
dc.subjectinovacecs
dc.titleZlepšování výrobních procesů v elektrotechnicecs
dc.title.alternativeImprovement of manufacturing process in electrical engineering industryen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe master thesesis focused on process improvement in company Engel strojírenská spol. s.r.o. manufacturing components for injection holding machines. The theoretical part describes methods and tools used for processes improvement. The practical part case study describes the company in which the process is analyzed and an improvement is proposed. The material flow, the lead time, and the graphical representation of the material flow in the Spaghetti diagram were used for analysis. In the proposal, the time savings by using Komax II and the ZF Unic-LZ dual-timer are calculated. After calculating the time in the manual crimping center, the workplace layout was designed. There is the chute for the transport of wire bundles between Komax II and the crimping center in the proposal of the workplace. In conclusion, there is an evaluation of the proposed solution and recommendation for practice.en
dc.subject.translatedsmeden
dc.subject.translatedjiten
dc.subject.translated5sen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedimprovementen
dc.subject.translatedlean manufacturingen
dc.subject.translatedmanagementen
dc.subject.translatedreengineeringen
dc.subject.translatedkaizenen
dc.subject.translatedinshikawa diagramen
dc.subject.translatedpoka-yokeen
dc.subject.translatedoptimalizationen
dc.subject.translatedwasteen
dc.subject.translatedvalue addeden
dc.subject.translatedvalue stream mappingen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedspaghetti diagramen
dc.subject.translatedinovationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Antonin_Ballak_Zlepsovani_vyrobnich_procesu_v_elektrotechnice.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
078771_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce807,16 kBAdobe PDFView/Open
078771_oponent.pdfPosudek oponenta práce968,44 kBAdobe PDFView/Open
078771_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce60,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.