Title: Politicko-ekonomický vývoj Čínské lidové republiky v 50. letech 20. století
Other Titles: China on its way to the Great Leap Forward
Authors: Svoboda, Matěj
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37499
Keywords: velký skok vpřed;mao ce-tung;komunistická strana číny;čínská lidová republika;hladomor;kampaň sta květů;kampaň proti pravičákům
Keywords in different language: great leap forward;mao zedong;communist party of china;people's republic of china;famine;hundred flowers campaign;anti-rightist campaign
Abstract: Tématem bakalářské práce je Politicko-ekonomická situace v Čínské lidové republice v 50. letech 20. století. Pro toto období bylo charakteristických několik politických a ekonomických kampaní. Všechny tyto akce byly vedeny Mao Ce-tungem. Vůdcem Komunistické strany Číny. První polovina 50. let se nesla v duchu stabilizace komunistické moci a politických kampaní. Nejprve Kampaň Sta Květin a později Kampaň proti pravičákům. Druhá část práce se věnuje Velkému skoku vpřed, který byl obrovskou nepromyšlenou hospodářskou politikou v letech 1958-1961. Tato kampaň měla za následek nejen zdevastovanou ekonomiku, ale také několik desítek miliónů mrtvých. Všechny události v 50. letech se nesly ve znamení Mao Ce-tungovi touhy po moci.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the Political-economic situation in the People's Republic of China in the 1950s. This period was characterized by several political and economic campaigns. All these actions were conducted by Mao Zedong. Leader of the Chinese Communist Party. The first half of the 1950s was in the spirit of stabilizing communist power and political campaigns. First Stage Flower Campaign and later Campaign Against Rightwing. The second part of the thesis is devoted to the Great Leap Forward, which was a huge economic policy in the years 1958-1961. This campaign resulted not only in a devastated economy, but also in tens of millions of dead. All events in the 1950s were marked by Mao Zedong's desire for power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak.prace - Svoboda Matej.pdfPlný text práce488,23 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce901,27 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce632,66 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce233,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.