Title: Odvolání podpisů pod Mnichovskou dohodou
Other Titles: Revocation of signatures under the Munich Agreement
Authors: Brodská, Petra
Advisor: Urban Martin, Mgr.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37504
Keywords: mnichovská dohoda;hitler;okupace;oduznání;sudety;protektorát;velká británie;francie;itálie;sovětský svaz;německo;nacismus;československo;česko-slovensko;diplomacie;československý domácí odboj;československý zahraniční odboj;protektorát čechy a morava;heydrich;antrhopoid;demontrace;represe;lidice;ležáky;winston churchill;projevy;protesty;jan masaryk;hubert ripka;john nichols;chamberlain;daladier;roosevelt;mussolini;oduznání mnichovské dohody;odvolání mnichova;teorie kontinuity;edvard beneš;slovenský štát;josef tiso;národní souručenství;emil hácha;alois eliáš;protektorátní vláda;exilová vláda;žilinská dohoda;hlinkova slovenská ľudová strana;separatismus;autonomní vláda;ministerstvo zahraničí;britská vláda;charles de gaulle;francouzský národní výbor;praha;moskva;paříž;londýn
Keywords in different language: munich agreement;hitler;occupation;denunciation;sudetenland;protectorate;great britain;france;italy;soviet union;germany;nazism;czechoslovakia;czecho-slovakia;diplomacy;czechoslovak home resistance;czechoslovak foreign resistance;protectorate of bohemia and moravia;heydrich antrhopoid;demonstration;repression;lidice;ležáky;winston churchill;speeches;protests;jan masaryk;hubert ripka;john nichols;chamberlain;daladier;roosevelt;mussolini;denunciation of munich agreement;appeal of munich;theory of continuity;edvard beneš;slovak state josef tiso;national congregation;emil hácha;alois eliáš;protectorate government;exile government;žilina agreement;hlinka's slovak people's party;separatism;autonomous government;ministry of foreign affairs;british government;charles de gaulle;french national committee;prague;moscow;paris;london
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol a sedmi podkapitol. První kapitola se zabývá samotnou Mnichovskou dohodou. Druhá kapitola je věnována krátkému období tzv. druhé republiky. V tomto bodě došlo k mnoha státním a politickým změnám. Kapitola je zakončena datem 15. března 1939, kdy začala vojenská okupace zbytku Československa. Třetí kapitola popisuje období Protektorátu Čechy a Morava. V nezbytném kontextu zahrnuje československý odboj. Dvě podkapitoly zmiňují Operaci Anthropoid a následnou represi v Lidicích a Ležákách. Čtvrtá kapitola popisuje postavení spojenců proti okupaci českých zemí. Další kapitola je věnovaná československé exilové vládě v Londýně a následující dvě podkapitoly popisují cestu k jejímu prozatímnímu a následně i plnému právnímu uznání. Poslední kapitola je věnovaná stěžejní části práce, a to oduznání Mnichovské dohody jejími signatáři během druhé světové války. Každá ze tří následujících podkapitol se zabývá aktem odvolání Mnichova jedné mocnosti, konkrétně Velké Británie, Francie a Itálie.
Abstract in different language: The bachelor thesis is divided into six chapters and seven subchapters. The first chapter deals with the Munich Agreement itself. The second chapter is devoted to the short period of the so-called Second Republic. At this point, many state and political changes have occurred. The chapter ends on March 15, 1939, when the military occupation of the rest of Czechoslovakia began. The third chapter describes the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia. In the necessary context, it includes the Czechoslovak resistance. Two subchapters mention Operation Anthropoid and subsequent repression in Lidice and Ležáky. The fourth chapter describes position of allies against the occupation of the Czech lands. The next chapter is devoted to the Czechoslovak exile government in London and the following two subchapters follow its provisional and subsequently de iure international recognition. The last chapter is devoted to the main part of the work, namely the denunciation of the Munich Agreement by its signatories during World War II. Each of the three following subchapters deals with the act of denouncing one power, namely Great Britain, France and Italy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Petra_Brodska_.pdfPlný text práce791,22 kBAdobe PDFView/Open
Brodska - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce602,42 kBAdobe PDFView/Open
Brodska - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce596,99 kBAdobe PDFView/Open
Brodska - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce197,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.