Title: Řízení výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výroby
Other Titles: Production Processes Management in Electrical Engineering Production
Authors: Hebr, Martin
Advisor: Benešová Andrea, Ing.
Referee: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37513
Keywords: proces;procesní řízení;reengineering;funkční řízení;optimalizace;kanban;six sigma;kaizen;value stream mapping;poka - yoke;5s;just in time
Keywords in different language: process;proces management;reengineering;functional management;optimization;kanban;six sigma;kaizen;value stream mapping;poka - yoke;5s;just in time
Abstract: Cílem této bakalářské práce Řízení výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výroby je popsat principy funkčního a procesního přístupu při řízení výroby a stručně vysvětlit jejich rozdíly. Dále pak popsat základní metody, které se při řízení procesů využívají a některé z těchto metod uplatnit v praxi. Pro tento účel byla zvolena firma KS Europe s.r.o., konkrétně oddělení "Heftshop", které se zabývá kompletací katalogů.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis Management of Production Processes in Electrotechnical Production is to describe the principles of functional and process approach in production management and briefly explain their differences. Then describe basic methods used in process control and apply some of these methods in practice. For this purpose was chosen KS Europe s.r.o. company, specifically the "Heftshop" department, which focus on catalog completation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hebr_Martin.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
074253_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
074253_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
074253_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.