Title: Optimalizace řešení bytového objektu z hlediska konstrukce, stavební fyziky a ekonomiky výstavby.
Authors: Pólová, Adéla
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37547
Keywords: bytový dům;zděné systémy;ekonomika stavby;prostup tepla;tepelné ztráty;energetická náročnost
Keywords in different language: apartment building;brick systems;economy of construction;heat transmission;heat losses;energy performance
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných zděných systémů pro bytové domy. Jsou navrženy tři zděné systémy o shodné dispozici - stavební systém z keramických tvárnic, systém z pórobetonových tvárnic a systém z vápenopískových cihel. Tyto tři vybrané systémy jsou následně mezi sebou porovnávány, a to z ekonomického hlediska a z tepelně technického hlediska. Pro svislé a vodorovné konstrukce jednotlivých systémů je v ekonomické části zpracován rozpočet a následně porovnán s cenovými ukazateli. Dále je proveden výpočet prostupu tepla, výpočet tepelných ztrát, průkaz energetické náročnosti budovy a posouzení konstrukčních detailů. Výsledkem této diplomové práce bude podrobné vyhodnocení jednotlivých systémů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with an analysis of selected brick systems for apartment buildings. Three brick system with the same layouts are suggested - a brick system with ceramic blocks, a brick system with aerated concrete masonry units, a brick system with sand-lime bricks. The three selected systems are then compared to each other from the economical point of view and from the thermal-technical point of view. In the economic part, the budget for vertical and horizontal structures of the individual systems is compiled and it is subsequently compared with price indicators. Furthermore, the calculation of heat transmission, heat losses and the energy performance certificate is performed and construction details are evaluated. The result of this diploma thesis is a detailed assessment of individual systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Polova.pdfPlný text práce11,34 MBAdobe PDFView/Open
Polova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce495,56 kBAdobe PDFView/Open
Polova_oponent.pdfPosudek oponenta práce638,22 kBAdobe PDFView/Open
Polova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce204,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.