Title: Aplikace dřeva v moderním stavitelství
Other Titles: Wood application in modern construction industry
Authors: Štemberk, Tomáš
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37550
Keywords: dřevo;dřevěné konstrukce;dřevostavby;požární odolnost dřeva;laboratorní experiment;zkouška pevnosti v tahu;zkouška pevnosti v tlaku;styčníková deska;deska s prolisovanými trny;skutečná pevnost dřeva
Keywords in different language: wood;wooden constructions;wood buildings;fire resistance of wood;laboratory experiment;tensile test;compression strength test;joint plate;truss nail plate;the real strength of wood
Abstract: Diplomová práce se zabývá aplikací dřeva v moderním stavitelství. Jde o celkový přehled dřevěných prvků, konstrukcí a využití dřeva v pozemním stavitelství. Zmíněna je i ochrana dřeva před degradací a ochrana dřeva proti požáru. Práce také obsahuje praktickou část, ve které jsou vyhodnoceny prováděné experimenty. Jedná se o požární studentský experiment, při kterém byla zjišťována požární odolnost dřevěné krychle, experiment při kterém byla ověřována únosnost v tahu spoje dřevěné pásnice prováděné pomocí styčníkové desky s prolisovanými trny a laboratorní experiment, při kterém byla zjišťována skutečná pevnost dřeva v tlaku ve směru vláken a kolmo na vlákna.
Abstract in different language: The thesis is about application of wood in modern construction. It is a total summary of wooden elements, construction and use of wood in building construction. The protection of wood against degradation is mentioned and the protection of wood against fire too. The work also contains a practical part in which the made experiment are evaluated. It is about a fire student experiment in which the fire resistance of wooden cube was found out, experiment in which the tensile strength of joining of wooden flanges with the help of truss nail plate was verified and laboratory experiment in which the real strength of wood in compression parallel to grain and perpendicular to grain was found out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace vcetne zadani.pdfPlný text práce21,7 MBAdobe PDFView/Open
Stemberk_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce421,48 kBAdobe PDFView/Open
Stemberk_oponent.pdfPosudek oponenta práce802,72 kBAdobe PDFView/Open
Stemberk_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.