Title: Modelování růstu a remodelace měkkých tkání s využitím teorie porézních prostředí
Authors: Kasl, Dominik
Advisor: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Referee: Lukeš Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37554
Keywords: biomechanika;růst;remodelace;teorie porézních prostředí (tpm);měkká tkáň;metoda konečných prvků
Keywords in different language: biomechanics;growth;remodeling;theory of porous media (tpm);soft tissue;finite element methods
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá růstem a remodelací měkkých tkání. První část práce je věnována rešerši dostupných pramenů týkajících se problému růstu a remodelace měkkých tkání biologického původu a mechanických teorií umožňující tyto úlohy řešit. Je zde odvozen třífázový matematický model na bázi teorie porézních prostředí (TPM) simulující procesy růstu a remodelace, který pro tyto procesy uvažuje jak přítomnost chemických substancí tak vliv mechanického zatížení. Pro odvozený model je nevrženo numerické řešení pomocí inkrementální metody s volbou aktualizované Lagrangeovy formulace a metody konečných prvků pro prostorovou diskretizaci. Numerický model byl implementován v komerčním softwaru MATLAB.
Abstract in different language: This master's thesis deals with the problem of growth and remodeling of soft biological tissues. First part of this work is focused on research from available sources related to growth and remodeling phenomena and mechanical theories enabling to solve such tasks. A triphasic mathematical model is proposed based on the well known theory of porous media (TPM) simulating processes of growth and remodeling in which is accounted for both the presence of chemical substances and mechanical stimuli. A numerical solution is sugested with use of an incremental method where the updated Lagrangian formulation has been chosen. Spatial discretization is done by the finite element methods. Resulting numerical model was implemented in comercial computational software MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kasl.pdfPlný text práce994,23 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_oponent.pdfPosudek oponenta práce103,34 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce32,32 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce301,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.