Title: Místo dramatické výchovy v programu Začít spolu.
Other Titles: The position of drama education in the Step by Step program.
Authors: Kaplanová, Miloslava
Advisor: Černík Roman, Mgr. et MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37602
Keywords: alternativní;alternativní škola;drama;dramatická výchova;metody dramatické výchovy;program začít spolu;projekt;projektová výuka;projektové vyučování
Keywords in different language: alternative;alternative school;drama;drama education;methods of drama education;step by step program;project;project teaching
Abstract: Diplomová práce si klade za cíl nalézt místo dramatické výchovy v programu Začít spolu. Pojednává o metodách dramatické výchovy ve vyučovacím procesu, které jsou začleněné do struktury dne v programu Začít spolu. V teoretické části jsou vymezeny pojmy alternativní a tradiční, alternativní škola a rozdíly od školy tradiční. Dále se zabývá rozdělením a charakterizací alternativních škol. Následně seznamuje s alternativním přístup ke vzdělávání - programem Začít spolu, který je blíže popsán. Na závěr teoretické části je pojednáváno o dramatické výchově a jejími metodami a technikami ve vyučování. Praktická část obsahuje charakteristiku 1. základní školu v Plzni, kde byl výzkum prováděn. Je zde popsána realizace týdenního projektu v páté třídě s programem Začít spolu, založeného na konkrétní učební látce, jež vychází z ŠVP, a to s využitím metod dramatické výchovy. V poslední části je zjišťována využitelnost prvků dramatické výchovy na školách s programem Začít spolu v České republice s využitím interview a dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The master thesis aims to find the position of drama education in the Step by step program. It deals with dramatic education methods in the teaching process that are incorporated into the structure of the day in the Step by step program. The theoretical part defines the terms alternative and traditional, alternative school and their differences. It contains characterization of alternative schools and categorizing them. Further introduces the alternative approach to education - the Step by step program. At the end of the theoretical part is discussed drama education and its methods and techniques in teaching. The practical part contains the characteristics of the 1st primary school in Pilsen, where the research was conducted. Describes the realization of a weekly project in the fifth class with the program Start Together, based on a specific teaching material, which draws from the School Education Program, using methods of drama education. In the last part, the usability of the elements of drama education at schools with the program Step by Step in the Czech Republic is investigated using interview and questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P13M0036P_diplomova_prace.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
Kaplanova VP.docPosudek vedoucího práce39 kBMicrosoft WordView/Open
Kaplanova OP.docPosudek oponenta práce20,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kaplanova O.pdfPrůběh obhajoby práce320,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.