Title: Ověření učebnice Práce s daty na základní škole
Other Titles: Verification of the textbook Working with data on elementary school
Authors: Zíka, Miroslav
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37707
Keywords: práce s daty;šetření;elektronická učebnice;projekt prim;revize rvp;základní škola.
Keywords in different language: working with data;investigation;electronic textbook;prim project;rvp revision;primary school.
Abstract: Práce pojednává o vzdělávacím materiálu Práce s daty, který vznikl v rámci projektu Podpora rozvoje informatického myšlení na FPE ZČU. V textu je čtenář seznámen s plánovanou revizí RVP pro základní vzdělávání, která je porovnána s dvěma zahraničními edukačními dokumenty stejné úrovně. V práci bylo provedeno dotazníkové a individuální šetření, které má za úkol poskytnout zpětnou vazbu ohledně vhodnosti zmíněné elektronické učebnice.
Abstract in different language: This work deals with educational material called Práce s daty which was created within the project Support of the development of informational thinking at FPE ZČU. In the text reader is acquainted with the planned revision of the RVP for basic education which is compared with two foreign educational documents on the same level. The questionnaire and individual survey was carried out in the thesis and it's supposed to provide feedback on the suitability of the mentioned electronic textbook.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Zika.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
Zika_DiP_2019_hodnoceni_vedouciho_Filipi.pdfPosudek vedoucího práce219,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP - Miroslav Zika (2019).pdfPosudek oponenta práce224,69 kBAdobe PDFView/Open
Zika protokol773.pdfPrůběh obhajoby práce283,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.