Title: Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu
Other Titles: Bodybuilding as a Lifestyle: Forming Identity and Lifestyle in Sport
Authors: Jaklová, Nikola
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37747
Keywords: životní styl;sport;kulturistika;fitness;identita;zdraví;gender;ztělesnění;moc;maskulinita;femininita;genderové role;socializace;krása
Keywords in different language: life style;sport;bodybuilding;identity;fitness;health;gender;embodiment;power;masculinity;femininity;gender roles;socialization;beauty
Abstract: Tato práce je prací empirickou, která zahrnuje jak práci s odbornou literaturou, tedy část teoretickou, tak část výzkumnou. Terénní výzkum byl prováděn několik měsíců a zahrnoval zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s amatérskými kulturisty a kulturistkami. Záměrem této práce bylo proniknout do skupiny kulturistů a zjistit, jak jsou jedinci sportem ovlivňováni a jak sport utváří jejich osobnost. Výzkum dokládá, že kulturistika jedince ovlivnila natolik, že skrze ní má odlišný pohled na lidské tělo a zastává jiné hodnoty. Tito lidé si osvojili specifické názory, postoje, ideologie. Kulturistika je sport, který výrazně ovlivňuje životy lidí nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Tito lidé mají jiné priority a sdílejí identitu, která se od identity ostatních lidí výrazně liší. Zastávají odlišné názory a bourají zajeté stereotypy společnosti. Role kulturisty s sebou nese specifické vnímání sebe sama a vnímání ostatních, kdy tělesnost představuje zásadní prioritu. Maskulinita je tak pro muže i ženy tou jedinou přijatelnou formou a feminita je výrazně potlačována. V této práci je popsán koncept identity a moci, které významně utváří chování kulturistů a vnímání jejich těl. Důležitým aspektem utváření identity kulturistů je socializace, která pokud je narušena, může způsobit krizi identity a kulturistika tak slouží jako prostředek k získání sebevědomí. Kulturisté sami sebe nevnímají nějak odlišně, definují se jako lidé se zdravým životním stylem. Agresivní role spjatá s kulturistikou trvá pouze v posilovně a mimo posilovnu jsou obyčejnými lidmi. Ženy kulturistky touží po dosažení úspěchů a roli matky považují za nedůležitou. Muži splňují ideál hegemonní maskulinity a touží vypadat ještě lépe než panující ideál. V praktické části práce bylo uvedeno, jakým způsobem byly data získána a jaký byl můj postup analyzování dat. V této části nalezneme také úryvky z výpovědí respondentů propojené s teoretickou částí, které nám přiblížili životní styl kulturistů a kulturistek, jejich soukromí, ale také odhalili úskalí, se kterými se tito sportovci potýkají. Velkým úskalím je především jejich psychika, která je často narušená, a proto muži i ženy užívají nejrůznějších nelegálních prostředků k vyrovnání se se vznikajícím stresem, nebo ke zlepšení jejich výsledků. Kulturistika je sport, který mnohé nabízí, ale zároveň mnoho bere. Je sportem, při kterém si člověk sáhne na dno svých sil, ale také na vrchol svých snů. Při tomto sportu člověk prožije mnoho emocí a vyzkouší si, kam až jeho tělo je schopné zajít, co je schopno vydržet a co už není. Tato práce nám životní styl kulturistů přiblíží a zároveň dodá odlišný pohled na tento fenomén z pozice sociální a kulturní antropologie.
Abstract in different language: This empirical work included both the use of specialized literature, as well as qualitative research which lasted several months. The form of the research done was "participated observation" and half-structured interviews with amateur male and female bodybuilders. This thesis focuses on getting involved with and observing a group of bodybuilders to reveal how these individuals are influenced by sports and how it develops their personality. Corresponding research shows that bodybuilding influences an individual up to such level that his view of the human body and his values completely change. These people adopt specific opinions, attitudes, and ideology. Bodybuilding is a sport that significantly influences men's lives not only physically, but also psychologically. These people have different priorities and share characteristics that extremely differ from nonbodybuilders. Their opinions are different and they break down social stereotypes. The role of bodybuilding brings along a specific perception of yourself with it, as well as a perception of others, including physical existence as the essential point. Masculinity becomes the only accepted form here and femininity is extremely suppressed. This work describes the concept of identity and power that significantly shapes the behavior of bodybuilders and the perception of their bodies. An important aspect of creating the identity of bodybuilders is socialization, which, if disturbed, can cause an identity crisis and bodybuilding serves as a means of gaining self-confidence. Bodybuilders do not perceive themselves as something special, they define themselves as people with a healthy lifestyle. The aggressive role associated with bodybuilding takes only the gym and outside the gym are normal people. Women bodybuilders long for success. The role of the mother is considered to be irrelevant for them. Men look like the ideal of hegemony masculinity and desire to look even better than the dominant ideal. In practical part was described how the data was obtained and how the data analysis was performed. This part also contains extracts from the respondents' answers connected with the theoretical part which introduces us to the lifestyle of the bodybuilders, their privacy, but also reveals the difficulties which these athletes encounter. A particularly significant issue is that their psyche is often disturbed, and therefore male and female bodybuilders often use a wide range of illegal substances to balance the enormous stress and/or to improve their results. Bodybuilding is a sport that offers a lot and, at the same time, it takes a lot. It is a sport where you reach the very bottom of your strengths, however, it also helps to reach the top of your dreams. Performing this sport, a person experiences many emotions and tests where the limits of his/her body are, what it can endure, and what is beyond its limits. This theses brings us closer view to the lifestyle of bodybuilders and at the same time gives a different view of this phenomenon from the position of social and cultural anthropology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jaklova Nikola.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Jaklova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Jaklova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Jaklova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce360,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.