Title: Mobilita a prostorové strategie vyloučené mládeže ve veřejném prostoru zaměřené na trávení volného času.
Other Titles: Most of the social segregated families in Pilsen live in the inner city. While majority visits inner city for a purpose of work and leisure time social segregated population has to spend most of the time there. The difference is that instead of majority they have not resources to spend for what the inner city offers. Thus the youth from social segregated population creates strategies how, where and when spend a leisure time without the need of money. It produce specific spatial segregation where althrough they are in the inner city for most of the time they are spatially separed from majority which is there as well. They are outside even through they are inside. The aim of work is to study spending of the leisure time of youth from social segregated population in Pilsen city especially focusing on spatial mobility of agents and their perception of space. Methodology of my work is combination of narrative interview and two methods of visual anthropology, photoelicitation and videotour.
Authors: Žitková, Karolína
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Kupka Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37748
Keywords: mladiství;sociální vyloučené;augé;místo;ne-místo;vmístění;město
Keywords in different language: youth;social exclusion;augé;place;non-place;placing-in
Abstract: Většina tzv. sociálně vyloučených rodin žije v centru města Plzně. Mladiství, kteří v něm vyrůstají, jsou dennodenně vystavení vlivům sociálního vyloučení a stigmatizaci a skrze sociální kontrolu jsou v prostoru města ostrakizováni. Skrze tyto vlivy si vytvářejí vlastní sociální realitu - vlastní město, které jim poskytuje úkryt. Vytvářejí tak kategorii našich-míst vznikající na ne-místech většinové společnosti, kam mohou vlivům sociálního vyloučení uniknout. Zároveň však i místa většinové společnosti, nazvaná jejich-místa, se podílejí na vytváření obrazu sociální reality aktérů. Přesto, že jsou aktéři na jejich-místech vystaveni projevům stigmatizace, do těchto míst účelově vstupují. Proto, aby jim vstup nebyl odepřen, jsou nuceni vyvíjet specifické strategie s cílem potlačit klasifikační mechanismy většinové společnosti. (majority) Dochází tak k procesu vmístění, během kterého aktéři potlačují svou sociální identitu. Práce se zabývá kategorizací našich-míst, jejich-míst a procesem vmístění, přičemž se zaměřuje na jednotlivé strategie, které aktéři vyvíjejí. V práci jsou využity výzkumné metody kvalitativního přístupu, jimiž jsou narativní rozhovory, polostrukturované rozhovory a zúčastněné pozorování.
Abstract in different language: The majority of socially excluded families live in Pilsen's city centre. On a daily basis, the youth growing up there are exposed to the impacts of social exclusion, stigmatisation, and through social control they are being ostracised across the city's space. By means of these influences they create a social reality of their own - the city itself that provides shelter to them. This is how they create a category of our-place that arise in non-places of the majority society where they can, due to the social exclusion effects, escape. At the same time, there are also the places of the majority society called their-places that take part in the creating of the agents' social reality. Although the agents in their-places are exposed to the effects of stigmatisation, they enter these areas on purpose. As a precaution for not being tuned away from there they are being forced to develop specific strategies aiming to suppress the classification mechanisms of the majority society. This is where there occurs the process of placing-in during which the agents suppress their social identity. The work concerns the categorisation of our-places, their-places and the process of placing-in with focus on individual strategies that the agents develop. In this work there have been also used the research methods of qualitative approach, which be the narrative interviews, semi-structured interviews and participation observation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zitkova_DP.pdfPlný text práce858,81 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce946,07 kBAdobe PDFView/Open
Zitkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Zitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce350,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.