Title: Diamant nad zlato: víra v byznys a spiritualita pozitivního myšlení českých podnikatelů v síťovém marketingu
Other Titles: Diamond over gold: belief in business and spirituality of positive thinking within Czech network marketing entrepreneurs
Authors: Křivanec, Václav
Advisor: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37750
Keywords: víra;spiritualita;náboženství;pozitivní myšlení;hodnoty;komodifikace sociálních vazeb;sociální kapitál;ekonomika;marketing;multi-level marketing
Keywords in different language: belief;spirituality;religion;positive thinking;values;commodification of social networks;social capital;economy;marketing;multi-level marketing
Abstract: Tato práce si klade za cíl prostřednictvím etnografického výzkumu shromáždit a následně interpretovat relevantní data vypovídající o hodnotovém systému osob provozujících tzv. síťový marketing. Konkrétně se zaměříme na to, jakými způsoby, strategiemi a praktikami tito lidé dosahují úspěchů nejen v pracovním, ale i v osobním životě. V popředí našeho zájmu bude stát otázka, do jaké míry může vzdělávací systém českých firem provozujících síťový (nebo také multi-level) marketing ovlivnit postoje, hodnoty a každodenní aktivity začínajícím podnikatelům, a jakými procesy a mechanismy dochází k vytváření téměř až posvátného vztahu mezi byznysmeny a jejich mentory, případně systémem podnikání samotným. Cílem této studie je dokázat, že tato - zdánlivě sekularizovaná - pospolitost naopak oplývá vysokou mírou ritualizace a uvnitř společenství sdílené a replikované postoje, hodnoty a každodenní aktivity lze vztáhnout k jakémukoliv jinému náboženskému systému. Zaměříme se také na aktérské porozumění a uchopení speciálního vzdělávacího systému síťového marketingu (např. pravidelné semináře a přednášky, čtení koherentní literatury atd.). Badatelský záměr tohoto výzkumu bude dále orientován na to, jak čeští podnikatelé v odvětví síťového marketingu přistupují k víře a jak ji chápou, což v souvislosti s masovou emergencí a popularizací nových esoterických "New Age" spirituálních hnutí a učení o pozitivním myšlení, může pomoci lépe se zorientovat v této problematice nejen v českém kontextu, predikovat, kam víra jako taková může v nadcházejících letech směřovat, a jak se dynamicky transformuje a modifikuje v závislosti na požadavcích a trendech současné společnosti.
Abstract in different language: The aim of this work is to collect and subsequently interpret the data relevant for the value system of people running the so-called network marketing through ethnographic research. We will especially focus on the practices, strategies and ways in which these people achieve success not only at work, but also in personal life. The question at the forefront of our interest is to what extent can the educational system of Czech companies engaged in network (or as well multi-level) marketing affect the attitudes, values and everyday activities of the novice entrepreneurs and which processes and mechanisms are creating an almost sacred relationship between businessmen and their mentors, or by the system of business itself. The aim of this work is to demonstrate that this seemingly secular togetherness, on the other hand, abounds in a high degree with ritualization and the shared and replicated attitudes and daily activities within the community can be spread to any other religious system. We will also focus on the active understanding and grasp of the special education system of network marketing (e.g. regular seminars and lectures, coherent literature reading, etc.). The research goal of this project will be further oriented on the Czech network marketing entrepreneur's approach and understanding of religion. This, in connection with the massive emergence and popularization of the new esoteric New Age spiritual movements and positive thinking school, can help to understand better this issue, not only in the Czech context, to predict the possible future of the faith as such, and how dynamically it has been transforming and modifying according to the requirements and trends of the contemporary society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP KrivanecPlný text práce1,77 MBUnknownView/Open
Krivanec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Krivanec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Krivanec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce355,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.