Název: Branding vybrané knihovny
Další názvy: Branding of a chosen library
Autoři: Dbalá, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Froňková Daniela, Ing.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37791
Klíčová slova: branding;značka;nezisková organizace;marketingová komunikace;studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje
Klíčová slova v dalším jazyce: branding;brand;non-profit organization;marketing communication;education and research library of the pilsen region
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá brandingem vybrané knihovny. Teoretická část práce popisuje nejprve neziskový sektor, do kterého knihovna, jakožto příspěvková organizace, spadá. Poté se práce zabývá marketingem neziskových organizací a jejich komunikací, které jsou pro úspěšný branding nezbytné. Další část práce je zaměřena již na samotný branding a metody výzkumu značky. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány na Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na branding knihovny a její marketingové aktivity. V závěru práce jsou interpretovány zjištěné poznatky a navržena opatření vedoucí ke zlepšení brandingové strategie knihovny.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the branding of a chosen library. First, the theoretical part describes the non-profit sector to which the library, as a contributory organization, belongs. Second, the thesis deals with the marketing of non-profit organizations and their communication, which are necessary for successful branding. Finally, the theoretical part of the thesis is focused on branding and brand research methods. In the practical part of the thesis, the theoretical knowledge is applied to the Education and Research Library of the Pilsen Region via questionnaire survey that is focused on library branding and its marketing activities. At the end of the thesis the findings are interpreted and measures to improve the branding strategy of the library are proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Dbala_Kristyna.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dbala_v.pdfPosudek vedoucího práce105,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dbala_o.pdfPosudek oponenta práce146,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dbala_Kristyna_p.pdfPrůběh obhajoby práce65,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.