Title: Branding vybrané knihovny
Other Titles: Branding of a chosen library
Authors: Dbalá, Kristýna
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Froňková Daniela, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37791
Keywords: branding;značka;nezisková organizace;marketingová komunikace;studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje
Keywords in different language: branding;brand;non-profit organization;marketing communication;education and research library of the pilsen region
Abstract: Diplomová práce se zabývá brandingem vybrané knihovny. Teoretická část práce popisuje nejprve neziskový sektor, do kterého knihovna, jakožto příspěvková organizace, spadá. Poté se práce zabývá marketingem neziskových organizací a jejich komunikací, které jsou pro úspěšný branding nezbytné. Další část práce je zaměřena již na samotný branding a metody výzkumu značky. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány na Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na branding knihovny a její marketingové aktivity. V závěru práce jsou interpretovány zjištěné poznatky a navržena opatření vedoucí ke zlepšení brandingové strategie knihovny.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the branding of a chosen library. First, the theoretical part describes the non-profit sector to which the library, as a contributory organization, belongs. Second, the thesis deals with the marketing of non-profit organizations and their communication, which are necessary for successful branding. Finally, the theoretical part of the thesis is focused on branding and brand research methods. In the practical part of the thesis, the theoretical knowledge is applied to the Education and Research Library of the Pilsen Region via questionnaire survey that is focused on library branding and its marketing activities. At the end of the thesis the findings are interpreted and measures to improve the branding strategy of the library are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dbala_Kristyna.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
Dbala_v.pdfPosudek vedoucího práce105,23 kBAdobe PDFView/Open
Dbala_o.pdfPosudek oponenta práce146,47 kBAdobe PDFView/Open
Dbala_Kristyna_p.pdfPrůběh obhajoby práce65,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.