Title: Podnikatelské aktivity právnických osob neziskového sektoru
Authors: Tvrdík, Ivan
Advisor: Outlá Anna, JUDr.
Referee: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37794
Keywords: neziskový sektor;neziskové organizace;podnikatelské aktivity;spolky;nadace;nadační fondy;ústavy;obecně prospěšné společnosti;německá právní úprava
Keywords in different language: nonprofit sector;nonprofit organisations;entreprenuer activities;associations;foundations;foundation funds;institutes;public benefit companies;german legal regulation
Abstract: Diplomová práce se zabývá podnikatelskými aktivitami právnických osob neziskového sektoru, tedy přímým a nepřímým podnikáním a jinými výdělečnými činnostmi neziskových organizací. Klade si za úkol stanovit právně-teoretický rámec pro podnikatelské aktivity neziskových organizací a podrobněji rozebrat specifika dané problematiky u spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností. Jejím záměrem je dále srovnat českou právní úpravu s úpravou zejména spolků a nadací platnou ve Spolkové republice Německo s cílem najít shodné body, odlišnosti a detekovat problematické aspekty daných úprav.
Abstract in different language: The thesis deals with the entrepreneur activities of legal entities in the nonprofit sector, meaning direct and indirect business and other income-generating activities of nonprofit organisations. The aim is to set up a legal theoretical framework for the entrepreneur activities of nonprofit organisations and to discuss the specifics of the issue in associations, foundations, foundation funds, institutes and public benefit companies. Another goal is to compare the Czech legal regulation with the one valid in the Federal Republic of Germany in order to find similarities and differences and to detect problematic aspects of those legal regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP; Tvrdik.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Tvrdik-1.pdfPosudek vedoucího práce511,46 kBAdobe PDFView/Open
Tvrdik-2.pdfPosudek oponenta práce96,86 kBAdobe PDFView/Open
Tvrdik Ivan.pdfPrůběh obhajoby práce280,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.