Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu broková střelnice se zázemím Vysoká
Authors: Pokorný, David
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37801
Keywords: projektová dokumentace;stavební povolení;střelnice;akustika;statický výpočet;železobeton;zdivo;ochrana sluchu;nebezpečný prostor;hluk
Keywords in different language: project documentation;building permit;shooting range;acoustics;static calculation;reinforced concrete;brick;hearing protection;dangerous area;noise
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu budovy, která bude zázemím pro brokovou střelnici Vysoká. Práce je zaměřena na vypracování dispozičního, architektonického a materiálového řešení. Součástí je také tepelné posouzení a statické posouzení některých prvků. Všechny části práce jsou vypracovány v souladu s platnými aktuálními normami. Pro textovou část byl použit program Microsoft Word a Microsoft Excel. Pro statické posouzení byl použit program FIN 2D. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2015.
Abstract in different language: The content of this bachelor´s thesis is the processing of project documentation for a building permit for building which will be the backdrop for shotgun shooting range Vysoká. The work is focused at developing a disposition, architectural and material solution. Thermal assessment and static assessment of certain elements are also included. All parts of work are drawn up in accordance with current standards. Microsoft Word and Microsoft Excel were used for the text part. The FIN 2D programme was used for static assessment. The drawing section was created in the AutoCAD 2015 programme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pokorny David.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFView/Open
Pokorny_oponent.pdfPosudek oponenta práce130,04 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce634,43 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce229,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.