Title: Neutralita jako užitečná bezpečnostní strategie v současném světě?
Other Titles: Neutrality as a useful security strategy in contemporary world?
Authors: Mészárosová, Eliška
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37901
Keywords: neutralita;bezpečnost;strategie;švédsko;rakousko;švýcarsko;finsko;irsko;válka;mír
Keywords in different language: neutrality;security;strategy;sweden;austria;switzerland;finland;ireland;war;peace
Abstract: Hlavním cílem této práce je zhodnotit užitečnost a aktuálnost neutrality jako bezpečnostní strategie v současném světě pomocí případových studií pěti neutrálních států. Práce je rozdělena do dvou částí. První část, skládající se především z teorie, je věnována především definici konceptu neutrality. V této části je rovněž operacionálně nadefinována ideální trvalá neutralita, tedy soubor kritérií určující ideální stav neutrality státu. Praktická část práce je zaměřena studium pěti neutrálních států, popis každého státu je rozdělen do čtyř částí. Nejprve jsou popsány historické kořeny neutrality země, poté její historická proměna. Následně je provedena analýza veřejného vnímání neutrality dané země v současnosti. Nakonec jsou uvedena odchýlení neutrality států od vytyčených kritérií ideální neutrality. Případové studie slouží jako podklad pro zhodnocení významu neutrality v současném mezinárodním prostředí a určení závěru, co státy vede k zachování konceptu neutrality i v dnes.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to evaluate the usefulness and topicality of neutrality as a security strategy in the contemporary world using case studies of five neutral states. The thesis is divided into two parts, the first part consists mainly of theory and is primarily dedicated to the definition of the concept of neutrality. In this part, the ideal permanent neutrality is also defined operationally, i.e. a set of criteria determining the ideal state of neutrality. The practical part of the thesis is focused on the study of five neutral states, the description of each state is divided into four parts, first the historical roots of the neutrality of the country are described, then its historical transformation. Subsequently, an analysis of the public perception of neutrality of the given countries is carried out. Finally, deviations of state neutrality from the outlined criteria of ideal neutrality will be introduced. Case studies serve as a basis for assessing the importance of neutrality in the current international environment and determining conclusion, what leads states to preserve the concept of neutrality even today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace oficialni verze s cislovanim.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_ved_Meszarosova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP OPO Meszarosova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Meszarosova.pdfPrůběh obhajoby práce426,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.