Název: Spor o svobodnou vůli mezi Erasmem Rotterdamským a Martinem Lutherem.
Další názvy: A dispute of free will between Erasmus Rotterdam and Martin Luther.
Autoři: Zouvala, Jonáš
Vedoucí práce/školitel: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Oponent: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37913
Klíčová slova: svobodná vůle;boží milost;erasmus rotterdamský;martin luther;personalismus;jacques maritain;emmanuel mounier
Klíčová slova v dalším jazyce: free will;divine grace;erasmus of rotterdam;martin luther;personalism;jacques maritain;emmanuel mounier
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem svobodné vůle z perspektivy Martina Luthera a Erasma Rotterdamského. Před provedením analýzy primární literatury obou aktérů týkající se svobodné vůle došlo k představení teorie personalismu. Cílem práce bylo zjistit, jaký názor zastávají Martin Luther a Erasmus Rotterdamský na svobodnou vůli a v čem si navzájem odporují. Dále odpovědět na otázku, jakým způsobem na stejnou problematiku nahlíží personalismus a zda je tento myšlenkový směr ovlivněn disputací o svobodné vůli a zároveň zjistit, zda má tato disputace nějaký vliv na současnou politickou filozofii.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the theme of free will from the perspective of Martin Luther and Erasmus of Rotterdam. Before conducting an analysis of the primary literature of both actors on free will, the theory of personalism was introduced. The aim of the thesis was to find out what opinion Martin Luther and Erasmus of Rotterdam hold on free will and in what way they contradict each other. The next aim was to answer the question of how personalism looks at the same issue and whether is influenced by the disputation of free will and at the same time to determine whether this dispute has any influence on contemporary political philosophy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zouvala_final.pdfPlný text práce761,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zouvala_BP_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zouvala_BP_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zouvala.pdfPrůběh obhajoby práce245,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.