Title: Návrh kontrolního přípravku pro měření dílu do leteckých motorů na 3D měřícím stroji
Other Titles: Design of the inspection fixture for measuring of parts to aircraft engines on a 3D measuring machine
Authors: Rajal, Pavel
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Lerch Ondřej, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37936
Keywords: přípravek;konstrukce;návrh;komponenta;pneumatika;upínání;rene 65;3d měření;sw nx
Keywords in different language: fixture;construction;design;component;pneumatice;clamping;rene 65;3d measuring;sw nx
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na konstrukci pneumatického upínacího přípravku pro měření komponenty na 3D měřícím stroji. Práce obsahuje rešerši na téma přípravky, popis materiálu Rene 65, ze kterého je měřená komponenta vyrobena. Dále se v práci nachází stručný popis výroby měřené komponenty, do jakých motorů se používá a jak tyto motory fungují. Další kapitolou je popis stávajícího řešení. V hlavní části práce je řešena samotná konstrukce přípravku a simulace zatížení. Model i simulace zatížení jsou vytvořeny v softwaru Siemens NX. V závěru práce jsou shrnuty náklady zvoleného řešení a vypočítána ekonomická návratnost.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on the construction of the fixture for measuring part on the 3D measuring machine. The thesis includes a search on the topic of fixtures, description of the material Rene 65, from which the measured part is produced. Further chapter contains briefly description of production of measured part, to which engines is used and how these engines work. In further chapter is description of the current state. The construction of the fixture and the simulation of load is solved in the rest of the thesis. Model and FEA were made in software Siemens NX. In the end of the work the costs are summarized and the payback period is calculated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel Rajal.pdfPlný text práce43,78 MBAdobe PDFView/Open
DP_Rajal_oponent.pdfPosudek oponenta práce887,04 kBAdobe PDFView/Open
DP_Rajal_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce744,68 kBAdobe PDFView/Open
Rajal.pdfPrůběh obhajoby práce285,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.