Název: Dokazování ve správním řízením
Další názvy: Proof in administrative proceedings
Autoři: Pokorný, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37984
Klíčová slova: správní řízení;dokazování;důkaz;důkazní prostředek;důkazní břemeno;způsoby dokazování;opravné prostředky
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative proceedings;proofing;evidence;rules of evidence;burden of proof;methods of proving;remedies
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na dokazování, důkazní prostředky, zároveň i na konkrétní důkazy, které souvisí se správním řízením a jejím procesem. Bakalářská práce zároveň obsahuje základní pojmy, zásady dokazování ve správním řízení, jednotlivé subjekty a popisuje jednotlivé jeho fáze. V uvedené práci se dále zabývám opravnými prostředky, které ještě mohou zvrátit samotný proces jednání. Zaměřuji se zde na problém, který se týká samotného dokazování.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on proofing, evidence, as well as specific evidence, which related to the administrative procedure and its process. The bachelor thesis also contains basic concepts, principles of evidence in administrative proceedings, individual subjects and describes individual phases. In this work, I also deal with remedies, which can still reverse the negotiation process. (I'm focusing on the problem, which concerns proofing itself and I suggest possible solutions in this work).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dokazova_ni_ ve spra_vni_ r_i_zeni_.pdfPlný text práce755,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorny - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce609,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorny - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce601,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pokorny - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce293,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.