Title: Dokazování ve správním řízením
Other Titles: Proof in administrative proceedings
Authors: Pokorný, Antonín
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37984
Keywords: správní řízení;dokazování;důkaz;důkazní prostředek;důkazní břemeno;způsoby dokazování;opravné prostředky
Keywords in different language: administrative proceedings;proofing;evidence;rules of evidence;burden of proof;methods of proving;remedies
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na dokazování, důkazní prostředky, zároveň i na konkrétní důkazy, které souvisí se správním řízením a jejím procesem. Bakalářská práce zároveň obsahuje základní pojmy, zásady dokazování ve správním řízení, jednotlivé subjekty a popisuje jednotlivé jeho fáze. V uvedené práci se dále zabývám opravnými prostředky, které ještě mohou zvrátit samotný proces jednání. Zaměřuji se zde na problém, který se týká samotného dokazování.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on proofing, evidence, as well as specific evidence, which related to the administrative procedure and its process. The bachelor thesis also contains basic concepts, principles of evidence in administrative proceedings, individual subjects and describes individual phases. In this work, I also deal with remedies, which can still reverse the negotiation process. (I'm focusing on the problem, which concerns proofing itself and I suggest possible solutions in this work).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokazova_ni_ ve spra_vni_ r_i_zeni_.pdfPlný text práce755,8 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce609,57 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce601,79 kBAdobe PDFView/Open
Pokorny - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce293,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.